22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo
Starostowie i Prezydenci Miast
województwa zachodniopomorskiego

Uchwały podjęte przez rady powiatów w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, na podstawie art. 217 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Do ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nadanym  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2245).

Powyższe oznacza, że kurator oświaty wydaje opinię w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, powinien zawierać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Powyższe dane muszą być zgodne z aktami założycielskimi szkół, które stanowiły uchwały deklaratoryjne, o których mowa m.in. w art. 217 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wystąpienie o opinię do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a następnie ustalenie planu sieci szkół podstawowych i specjalnych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. poprzez stosowną uchwałę powinno nastąpić w terminie umożliwiającym prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku z wymaganą dokumentacją. W przypadku braków formalnych Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem terminu dokonania tej czynności.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
  2. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
    i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, zawierający adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  3. Informacje o numerach dotychczasowych uchwał rady powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, podjętych na podstawie art. 217 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz uchwał deklaratoryjnych stanowiących akty założycielskie szkól ponadpodstawowych.

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Edukacji, Strategii i Analiz:

– st. wizytator Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548; e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl