22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
województwa zachodniopomorskiego

Uchwały podjęte przez rady gmin w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Wynika to zarówno z czasowego charakteru tej uchwały, jak również wprost z brzmienia art. 81 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2245). Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2019 r. nadanym ww. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.

Powyższe oznacza, że kurator oświaty wydaje opinię w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a-6
i 7a cytowanej powyżej ustawy Prawo oświatowe. Projekt uchwały rady gminy powinien więc dotyczyć ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz
z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych,
z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, a w przypadku publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy prowadzonych przez inne organy – po określeniu granic ich obwodów w wyniku wcześniejszego uzgodnienia z tymi organami. Projekt uchwały powinien zawierać nazwy i  siedziby szkół, z uwzględnieniem podporządkowanych im organizacyjnie szkół filialnych, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a także określać obwody szkół obejmujące nazwy miejscowości  lub nazwy ulic/części ulic.

Z uzasadnienia projektu sieci lub załączonego oświadczenie gminy powinno wynikać, iż  droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka nie przekracza 3 km –
w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, gmina powinna złożyć oświadczenie
o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych  nie może być podstawą do zakładania szkół, jak również likwidacji i przekształceń szkół, w tym zmiany ich obwodów. Zmiany te należy przeprowadzić wcześniej.

Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku z wymaganą dokumentacją. W przypadku braków formalnych Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie dokumentacji ze wskazaniem terminu dokonania tej czynności.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe.
  2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę
    na obszarze gminy, a w przypadku publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy prowadzonych przez inne organy – po określeniu granic ich obwodów
    w wyniku wcześniejszego uzgodnienia z tymi organami. Projekt uchwały powinien zawierać nazwy i siedziby szkół, z uwzględnieniem podporządkowanych im organizacyjnie szkół filialnych, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także określać obwody szkół obejmujące nazwy miejscowości (nazwy ulic lub ich części).
  3. Mapa (szkic) z zaznaczonymi obwodami szkół zgodnie z projektowaną siecią szkół.
  4. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka nie przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
  5. Informacje o numerach dotychczasowych uchwał rady gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wydanych na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz uchwał deklaratoryjnych wydanych na podstawie art. 117 ust. 1 tej ustawy.

Informacji na temat postępowania o wydanie przedmiotowej opinii udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Edukacji, Strategii i Analiz:

– st. wizytator Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548; e-mail: kparszewska@kuratorium.szczecin.pl