26 lutego 2021

Szczegółowe rozwiązania w okresie pandemii dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole/placówce

Powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z dniem 6 lutego 2021 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2021 r. poz. 242) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany:

Zgodnie z § 11ha ust.1  w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może:

pkt 1) Przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednakże nie krótszy niż jeden rok szkolny.

W celu uzyskania powyższej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organ prowadzący przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty kandydata w uzasadnionym wniosku, w tym informację o okresie dotychczas powierzonego stanowiska kierowniczego oraz planowanym okresie jego przedłużenia, a ponadto dołącza:

 1. opinię rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki;
 2. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków określonych w § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn.zm);
 3. do wniosku należy dołączyć (dot. to dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141).

W przypadku przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1, a następnie na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1, łączny okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych (§ 11ha ust. 2).

pkt 2) Powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W celu uzyskania powyższej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organ prowadzący przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty kandydata w uzasadnionym wniosku, w tym informację o planowanym okresie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora, a ponadto dołącza:

 1. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 2. kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

W przypadkach, o których mowa w § 11ha ust. 1 pkt 2, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy (§ 11ha ust. 4).

pkt 3) Przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W celu uzyskania powyższej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organ prowadzący przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty kandydata w uzasadnionym wniosku, w tym informację o planowanym okresie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora, a ponadto dołącza:

 1. a) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 2. b) kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

W przypadkach, o których mowa w § 11ha ust. 1 pkt 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy (§ 11ha ust. 4).

ust. 3 W przypadku powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1d (jednostki nowo założonej w roku szkolnym 2020/2021), a następnie przedłużenia powierzenia tego stanowiska na podstawie (§ 11ha ust. 1 pkt 1, okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.  (§ 11ha ust. 3).

W celu uzyskania powyższej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organ prowadzący przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty kandydata w uzasadnionym wniosku, w tym informację o okresie dotychczas powierzonego stanowiska kierowniczego oraz planowanym okresie jego przedłużenia, a ponadto dołącza:

 1. opinię rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki;
 2. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków określonych w § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn.zm);
 3. do wniosku należy dołączyć (dot. to dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141).

ust. 5. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może   powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

W celu uzyskania powyższej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organ prowadzący przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty kandydata w uzasadnionym wniosku, w tym informację o planowanym okresie powierzenia stanowiska  dyrektora, a ponadto dołącza:

 1. opinię rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki;
 2. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków określonych w § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn.zm);
 3. do wniosku należy dołączyć (dot. to dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141).

ust. 6. Przepisy § 11ha ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U.z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.).

Do dnia 1 września 2021 r. nie stosuje się przepisów art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W załączniku treść:

ww. rozporządzeń 

oraz art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 13, art. 63 ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)

Art. 62 ust. 2.  Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Art. 63 ust. 13.  Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Art. 63 ust. 22.  Przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62    ust. 2.

Załączniki

Dz.U. z 2021 r. poz. 242
Data: 2021-02-26, rozmiar: 86 KB
Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.
Data: 2021-02-26, rozmiar: 230 KB