19 kwietnia 2022

Powierzenia stanowisk kierowniczych w jednostkach systemu oświaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.), nie jest możliwe przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty po dniu 2 września 2021 r.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ww. ustawy – Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu, który organizuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

Kandydat musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).