13 stycznia 2019

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

Podstawa prawna:

–  art. 9 i  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

–  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Zgodnie z art. 9i ustawy Karta Nauczyciela tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ww. rozporządzenia):

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

a) osiągnięcia dydaktyczne  lub  wychowawcze w  pracy  z  uczniami,  w  tym  osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim  roku  nauki w  gimnazjum,  egzaminu  maturalnego  oraz  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe,

c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

2)  pozytywne oddziaływanie na  nauczycieli, w tym

a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,

b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,

c) pełnienie funkcji doradczych  lub  eksperckich  w  systemie  oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3)  wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,

b) umiejętność stawiania   wymagań   mobilizujących   uczniów  do  pracy  nad  własnym rozwojem,

c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie  własnego  programu  wychowania  przedszkolnego  lub  programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

2) uznany   dorobek   zawodowy   potwierdzony   Medalem   Komisji   Edukacji   Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;

3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;

4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Termin składania wniosków do Kuratorium Oświaty w Szczecinie: do dnia 28 lutego każdego roku (decyduje data wpływu do urzędu), w formie opisu oraz na nośniku elektronicznym.

Wskazanym jest, aby opis był potwierdzony przez:

  • dyrektora szkoły/placówki zatrudniającej nauczyciela,
  • organ prowadzący szkołę/placówkę w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku dyrektora szkoły/placówki obecnie lub w omawianym okresie,
  • inne instytucje edukacyjne w przypadku działań podejmowanych we współpracy z tymi instytucjami.

Do wniosku należy dołączyć :

–   potwierdzoną  kopię  aktu  nadania  stopnia  awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

–   zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki lub organu prowadzącego o aktualnym zatrudnieniu, a także dokumenty potwierdzające okres pracy pedagogicznej oraz okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego,

–   potwierdzenie uzyskania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagród ministra, kuratora oświaty lub organu prowadzącego szkołę,

–   podpisaną klauzulę informacyjną,

–   zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga!  Uzasadnienie do wniosku nie powinno przekraczać 10 stron.

Załączniki

Załącznik 1 – informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty

Załącznik 2 – klauzula informacyjna

Załącznik 3 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Załączniki
Data: 2019-01-13, rozmiar: 59 KB