23 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: Komunikat CKE dot. szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego prowadzone przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Szanowni Państwo,
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie informuje, że okręgowe komisje egzaminacyjne — zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) — prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szkolenia te będą prowadzone do końca marca 2019 r.
Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu — zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy — może zostać osoba, która:
1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;
2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2—4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty.
Przekazujemy Nauczycielom zaproszenie do składania do okręgowych komisji egzaminacyjnych wniosków, o których mowa w pkt. 2) przywołanego wyżej przepisu.