7 listopada 2022

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dla:

  • dyrektorów 4-letnich liceów ogólnokształcących
  • oraz szkół artystycznych

realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, w których w 2023 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023.

Ze względu na otrzymywane przez CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych niepokojące informacje o brakach informacji o egzaminie maturalnym, do którego będą przystępować uczniowie w 2023 r. informujemy, że takie są dostępne od marca 2021 r. (Informatory o egzaminie maturalnym).

Od stycznia 2022 r. CKE regularnie publikuje materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące egzaminu w Formule 2023, w marcu 2022 r. opublikowane zostały arkusze pokazowe, we wrześniu 2022 r. udostępnione zostały materiały do przeprowadzenia pierwszego egzaminu próbnego, w grudniu 2022 r. udostępnione zostaną materiały do przeprowadzenia drugiej diagnozy, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych prowadzą spotkania z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie kraju. Dodatkowo pracownicy okręgowych komisji egzaminacyjnych brali udział w Salonach Maturzystów organizowanych przez wydawnictwo Perspektywy we wrześniu 2022 r., a CKE od lutego do kwietnia br. prowadziła szkolenia dla wszystkich wydawców podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych oraz prowadziła i nadal prowadzi szkolenia i spotkania dotyczące egzaminu z języka polskiego dla ekspertów oraz doradców w ośrodkach i centrach doskonalenia nauczycieli, wizytatorów kuratoriów oraz przewodniczących zespołów egzaminatorów.

Zakres podjętych działań oraz łatwa dostępność informacji zapewni jej rozpropagowanie wśród wszystkich przyszłorocznych maturzystów. Stosowne informacje były i są na bieżąco przekazywane przez dra Marcina Smolika – dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
do dyrektorów wszystkich szkół w Polsce za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Jeśli wiadomości o egzaminie w Formule 2023 nie dotarły do jakiejś części maturzystów lub dotarły do nich w formie szczątkowej, nieaktualnej lub po prostu niewłaściwej to poniżej znajdują się linki do najważniejszych informacji o:

1. materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnych na stronie internetowej CKE, w tym:

a) informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023r.,

b) komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023r.,

c) przykładowych arkuszach egzaminacyjnych,

d) arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),

e) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.:

zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,

przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego,

– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

f) zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,

g) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.:

elementy analizy statystycznej w biologii,

– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

h) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj.:

dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii,

– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

 

2. propozycjach zamieszczenia na stronie internetowej danej szkoły linku do ww. materiałów lub linków do stron internetowych CKE i oke, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne
w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego (harmonogram, komunikaty i  informacje),

 

3. ciążących na dyrektorze szkoły obowiązku (art. 44zzs ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.]) przekazania uczniom danej szkoły wszelkich informacji dotyczących egzaminu maturalnego, w tym wszelkich zmian prawnych dotyczących tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone. Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja podsumowująca te zagadnienia.

 

4. prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów oraz szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz zachęcenia dyrektorów do dołożenia wszelkich starań, aby nauczyciele zatrudnieni w danej szkole, będący egzaminatorami, wzięli udział w doszkoleniach dotyczących egzaminu w Formule 2023. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauczycieli języka polskiego, którzy będą w szkole przeprowadzać część ustną egzaminu z tego przedmiotu, która uległa znaczącym modyfikacjom względem formuły obowiązującej od 2015 r. Uczestnictwo
w doszkoleniu jest również istotne w kontekście przygotowania uczniów do części pisemnej egzaminu. Udział nauczyciela-egzaminatora w doszkoleniu będzie dawał dyrektorowi szkoły gwarancję, że nauczyciel posiada aktualną wiedzę w zakresie zasad oceniania wypowiedzi pisemnych uczniów.

Załączniki

Matura_2023_zmiany_w_egzaminie_prezentacja
Data: 2022-11-07, rozmiar: 4 MB