5 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Warsztaty edukacyjne dla przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza przedszkola z terenu województwa zachodniopomorskiego do uczestnictwa w bezpłatnych 1,5 godzinnych warsztatach edukacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu pn. „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, IV Oś priorytetowa Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.
Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością̨ ekosystemów. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej.
Podczas warsztatów realizowanych na terenie przedszkola, dzieci zapoznają się z różnymi gatunkami ryb zamieszkujących rzeki przymorskie woj. zachodniopomorskiego oraz bioróżnorodnością dolin rzecznych. W trakcie trwania warsztatów wykorzystywane będą wydane w ramach projektu książeczki-kolorowanki edukacyjne „Łosoś i spółka” oraz „Podwodne przygody węgorza Grzegorza”. Każde z dzieci otrzyma koszulkę edukacyjną
z logo programu oraz kolorową grafiką. W trakcie warsztatów, dzieci będą uczestniczyły w grze „Łososiowa przygoda” i „Węgorze na szlaku”, które będą uzupełnieniem/rozwinięciem książeczek. Tłem gry będzie dorzecze rzeki Parsęty i Regi, na której dzieci wspólnie z edukatorem będą zaznaczały różne przeszkody, które mogą napotkać ryby podczas swojej
wędrówki, charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt występujące w dolinach rzecznych  i inne ciekawe informacje. Wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymają koszulki oraz książeczki edukacyjne.

Warsztaty będą odbywały się do lutego 2020 r.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.losos.parseta.pl w zakładce –  Aktualności.