22 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Gdzie szukać powszechnie dostępnych zestawień statystycznych
Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej są publikowane na następujących stronach internetowych:

Podstawa prawna udostępniania raportów z Systemu Informacji Oświatowej
Art. 66 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Indywidualne raporty na zamówienie – bezpłatnie
Na podstawie art. 66 ust. 1 ww. ustawy szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

Raporty indywidualne na zamówienie innych podmiotów – odpłatne
Dane na indywidualne zamówienie innych podmiotów niż wymienionych w art. 66 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z art. 66 ust. 3, są sporządzane odpłatnie.
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o systemie informacji oświatowej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za udostępnianie raportów.
Podstawą zróżnicowania opłaty jest pracochłonność oraz stopień skomplikowania zależny od zakresu udostępnianych danych, złożoności zamówienia oraz wymagań technicznych niezbędnych do jego realizacji.

Opłata za raporty
Ministerstwo Edukacji i Nauki na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/system-informacji-oswiatowej opublikowało informację o wysokości i sposobie uiszczania opłat za raporty SIO.

Procedura zamawiania raportu
Zamówienie może wpłynąć do Ministerstwa między innymi:

 • pocztą elektroniczna na adres sekretariat.DWST@mein.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres /gn9u55ai9v/SkrytkaESP
 • listownie na adres:
  Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Wpływające zamówienie jest przekazywane do zespołu eksperckiego w celu określenia dostępności danych, pracochłonności i stopnia skomplikowania raportu oraz możliwego terminu realizacji. Warunki realizacji zamówienia są przekazywane zamawiającemu do akceptacji. W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego warunków i wpłacie należności na konto Ministerstwa Edukacji i Nauki, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

Więcej informacji
Więcej informacji na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/system-informacji-oswiatowej