13 kwietnia 2022

Procedura udzielania zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku

Procedura wydawania zgody na organizację kursu na kierownika i wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915
  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. 452, z późn. zm.)

Zasady udzielania zgody:

 1. Zgodnie z art. 92q ustawy o systemie ustawy oświaty kursy na kierownika wypoczynku i kursy na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:
  1. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
  2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
  3. osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.
 1. Prowadzenie kursów na kierownika wypoczynku oraz kursów na wychowawcę wypoczynku przez ww. podmioty, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.
 2. Wniosek o udzielenie zgody składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem kursów.
 3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni:
  1. bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;
  2. kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu zgodnie
   z wymaganiami określonymi w art. 92 p ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty i w 9 ww. rozporządzenia;
  3. program kursu zgodny z programem określonym ww. rozporządzeniu – w załączniku nr 7 dla kursu na kierownika wypoczynku  i w załączniku nr 8 dla kursu
   na wychowawcę wypoczynku. 
 1. Wniosek o udzielenie zgody na organizację kurs na kierownika wypoczynku (wzór Załącznik nr 1) i wniosek o udzielenie zgody na organizację kursu na wychowawcę wypoczynku (wzór Załącznik nr 2) powinien zawierać:
  1. nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;
  2. adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;
  3. rodzaj planowanych kursów;
  4. liczbę planowanych kursów;
  5. adres miejsca prowadzenia kursów;
  6. planowane terminy przeprowadzenia kursów;;
  7. informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;
  8. datę i podpis organizatora kursu.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku organizatora będącego osobą fizyczną – kserokopię dowodu osobistego);
  2. program kursu z określeniem planowanych celów kształcenia i treści kształcenia, form pracy, godzin przeznaczonych na realizację określonych treści kształcenia (obowiązujący program kursu na kierownika wypoczynku Załącznik nr 3, obowiązujący program kursu na wychowawcę wypoczynku Załącznik nr 4);
  3. planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia oraz czas trwania poszczególnych zajęć (wzór – Załącznik nr 5);
  4. wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć (wzór – Załącznik nr 6);
  5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez podaną kadrę przygotowania do prowadzenia wskazanych zajęć;
  6. informację o zakończeniu kursu egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestników kursu.
 2. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności otrzymuje wydane przez organizatora kursu zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (wzór – Załącznik nr 7) albo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku (wzór – Załącznik nr 8).

Ważne

 1. Organizator kursu nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów, przekazuje kuratorowi oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu (Załącznik nr 9, Załącznik nr 10).
 2. Organizator kursu prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, która zawiera:
  1. numer ewidencyjny zaświadczenia;
  2. rok wydania zaświadczenia;
  3. imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika kursu;
  4. rodzaj ukończonego kursu;
  5. numer zgody kuratora oświaty na prowadzenie kursu

 

Nadzór Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nad kursami na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku prowadzonymi na terenie województwa zachodniopomorskiego

 1. Kurator oświaty w ramach sprawowanego nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować
  do organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.
 2. Kontrolę przeprowadzają wyznaczeni przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia i po okazaniu legitymacji służbowej.
 3. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń,
  w których prowadzony jest kurs, wglądu do dokumentacji dotyczącej kursu, sporządzania jej kopii oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
 4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności organizatora kursu lub osoby przez niego upoważnionej. Organizator kursu oraz osoby prowadzące zajęcia są obowiązane udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu, w tym prowadzenia kursu niezgodnie z warunkami, o których mowa w art. 92q ust. 4 ww. ustawy, kurator oświaty nakazuje ich usunięcie w wyznaczonym terminie lub cofa wydaną zgodę.
 6. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 4,

70-502 Szczecin

tel. 91 44 27 533, 91 44 27 500, fax 91 44 27 508

e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzje wydane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przysługuje odwołanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1. Wniosek o udzielenie zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku.

Załącznik nr 2. Wniosek o udzielenie zgody na organizację kursu na wychowawcę wypoczynku.

Załącznik nr 3. Program kursu na kierownika wypoczynku.

Załącznik nr 4. Program kursu na wychowawcę wypoczynku.

Załącznik nr 5. Harmonogram kursu.

Załącznik nr 6. Wykaz kadry.

Załącznik nr 7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku.

Załącznik nr 8. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Załącznik nr 9. Wykaz osób, które ukończyły kurs na kierownika wypoczynku.

Załącznik nr 10. Wykaz osób, które ukończyły kurs na wychowawcę wypoczynku.

Załączniki

01
Data: 2022-04-13, rozmiar: 19 KB
02
Data: 2022-04-13, rozmiar: 19 KB
03
Data: 2022-04-13, rozmiar: 256 KB
04
Data: 2022-04-13, rozmiar: 428 KB
05
Data: 2022-04-13, rozmiar: 17 KB
06
Data: 2022-04-13, rozmiar: 16 KB
07
Data: 2022-04-13, rozmiar: 220 KB
08
Data: 2022-04-13, rozmiar: 218 KB
09
Data: 2022-04-13, rozmiar: 17 KB
10
Data: 2022-04-13, rozmiar: 17 KB