16 grudnia 2020

Ferie zimowe 2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy:

Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii (szczegóły w „Wytycznych …”), w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.

Zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi GIS,
MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”- będą
one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej1 (art. 86 Prawa oświatowego)2.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku
do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania

Odnosząc się do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, informujemy, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo organizator wypoczynku, w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku będzie zobowiązany stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji, we wszystkich tematach, związanych z bezpieczeństwem,
w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym.

W kwestiach szczegółowych zaleceń obowiązujących na poszczególnych terenach informacji zawsze udzielają powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Zalecamy śledzenie strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie publikowane są aktualne wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

1 określone w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

2 Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Załączniki