7 czerwca 2023

Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół dla młodzieży
w województwie zachodniopomorskim

Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2022.2230 t.j.), ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018.2245) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U.2005.106.890), uprzejmie prosimy o wnikliwość podczas przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2023/2024 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Poniżej przypominamy terminy i procedury typowania kandydatów.

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
  Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h Ustawy o systemie oświaty:
 • odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.
 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

W związku z powyższym:

 • kandydatów do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – każda jednostka organizacyjna – po jednym kandydacie z każdej szkoły);
 • kandydat w roku szkolnym 2023/2024, na który będzie przyznane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły;  
 • kandydatami mogą być uczniowie szkół publicznych i  niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży;
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który spełnia przynajmniej jeden z podanych warunków tzn.:
  • będąc już uczniem szkoły otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen;
   lub
  • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Przez pojęcie „dziedzina wiedzy” należy rozumieć dziedzinę wiedzy będącą przedmiotem nauczanym w danej szkole, a „co najmniej dobrymi” są wyniki określone w skali ocen klasyfikacyjnych oceną „dobry” lub wyższą.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając zasad i terminów.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez Radę Szkoły/Radę Pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 10 lipca br.

Z powiatów: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, miasto Szczecina i Świnoujścia załączniki nr 1, 2 oraz 4 należy przesłać w formie papierowej (wypełnionej komputerowo) do:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Z powiatów: białogardzki, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, miasto i powiat koszaliński załączniki nr 1, 2 oraz 4 należy przesłać w formie papierowej (wypełnionej komputerowo) do:

Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie
ul. Gen. Andersa 34,
70-626 Koszalin

Z powiatów: drawski i wałecki załączniki nr 1, 2 oraz 4 należy przesłać w formie papierowej (wypełnionej komputerowo) do:

Oddział zamiejscowy w Wałczu Delegatura w Koszalinie
ul. Bydgoska 50,
78-600 Wałcz

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Dokładne i staranne wypełnienie załączonych druków – przy użyciu komputera – ułatwi procedurę przekazania dokumentów do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie do Prezesa Rady Ministrów oraz pozwoli uniknąć błędów.

Przypominamy Państwu o konieczności poinformowania Kuratorium Oświaty w Szczecinie również o sytuacji niewytypowania kandydata/kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Należy sytuację taką wyszczególnić w ww. załączniku nr 2 wraz z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata/kandydatów.

Przypominamy również, że szkoły prowadzące tylko ostatnie klasy (wygasające) nie mogą zgłaszać kandydatów (sytuację taką należy wyszczególnić w ww. załączniku nr 2).

 

II. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEiN)

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki, podobnie jak wszystkie świadczenia o charakterze motywacyjnym, jest przyznawane uznaniowo.

Kryteria typowanego przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90i ww. ustawy, który brzmi:

 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową
    lub stowarzyszenie naukowe;
 • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według
    indywidualnego programu lub toku nauki;
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
    krajowym lub międzynarodowym.
 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Pojęcie „szkoły dla młodzieży” oznacza, iż chodzi o wszystkie typy szkół dla młodzieży. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2022/2023 ukończyli szkołę.

Obowiązują następujące procedury i terminy:

 • rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • wniosek należy składać w termie:
  do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
  do 10 lipca br. – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 • wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 3) wraz z dokumentacją w formie papierowej, a także wniosek w wersji elektronicznej (plik WORD) wraz z dokumentacją należy przesłać odpowiednio:-z powiatów: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, miasto Szczecin i Świnoujście do:
  Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4,
  70-502 Szczecin
  e-mail: stypendia@kuratorium.szczecin.pl  – z powiatów: białogardzki, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, miasto i powiat koszaliński do: Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie
  ul. Gen. Andersa 34,
  75-626 Koszalin
  e-mail: mszwarc@kuratorium.szczecin.pl– z powiatów: drawski, wałecki do:
  Oddział zamiejscowy w Wałczu Delegatura w Koszalinie
  ul. Bydgoska 50,
  78-600 Wałcz
  e-mail: kkozar@kuratorium.szczecin.pl

 Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym tj. 2022/2023 (od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen,
 • załącznik 4 – Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych będą usuwane.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierających wzmiankę o kandydatach biorących udział w  olimpiadach / konkursach / zawodach sportowych itd., których finał odbywa się po terminie składania wniosków.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej koordynują:

 • w Kuratorium Oświaty w Szczecinie:  Bartosz Mysłowski, tel. (91) 442 75 51
 • w Delegaturze w Koszalinie: Malwina Szwarc, tel. (94) 342 84 49
 • w Oddziale zamiejscowym Delegatury w Koszalinie z siedzibą w Wałczu: Karolina Kozar, tel. 789 441 298.

Załączniki