5 sierpnia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotZawodowe
Termin składania dokumentów2022-08-19
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W SZCZECINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych
Wymagania:
Obywatelstwo polskie
Wykształcenie:
• wyższe kierunkowe ,
• przygotowanie pedagogiczne,
• kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu posiada także
osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub
posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie
zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni
staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego
będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.
• kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.
Wymagane dokumenty:
1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
4. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać/składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul Klonowica 14, 71 – 244 Szczecin, w terminie do dnia 19.08.2022r., do godz. 1500.
Uwaga:
1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
2. W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniana będzie data wpływu przesyłki do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie .
3. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na wolne stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie”.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Klonowica 14, 71 – 244 Szczecin,
e-mailowo: szkola@zss.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91/4390601.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 14 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
b) w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
d) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Typ szkołySzkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkołyZespół Szkół Samochodowych w Szczecinie
MiastoSzczecin
Kod pocztowy71 - 244
AdresKlonowica 14
PowiatSzczecin
Gminagmina miejska Szczecin
Telefon914390601
E-mailsekretariar@zss.szczecin.pl