22 września 2022

Oferta pracy

PrzedmiotInne
Termin składania dokumentów2022-10-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin8
Opis

Oferta pracy na stanowisko na nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie zatrudni nauczyciela wspomagającego
Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• Stanowisko: nauczyciel wspomagający
• Liczba godzin w tygodniu: 8
• Informacje o wakacie: zatrudnienie od zaraz
• Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie
• Ważność ogłoszenia: 31.10.2022 r.
Dane adresowe do przesyłania ofert:
• Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie
• Kod pocztowy: 71-413 Szczecin
• Telefon: 91 423-25-66
• E mail: sekretariat@13lo.szczecin.pl
Wymagane dokumenty:
1. CV z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres szkoły lub pocztą elektroniczną do 31.10.2022 r. do godz. 12:00
CV powinny być opatrzone zgodą na przetwarzanie danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oferta powinny być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26, 71413 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Unisławy 26, 71-412 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@13lo.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 423-25-66.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyZespół Szkół Ogólnokształcacych nr 7 w Szczecinie Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie
MiastoSzczecin
Kod pocztowy71-413
AdresUnisławy 26
PowiatSzczecin
Gminagmina miejska Szczecin
Telefon91432566
E-mailsekretariat@13lo.szczecin.pl