Kategoria: Aktualności

4 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 września 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Oddziały Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym” – rejestracja oddziałów możliwa jest od roku szkolnego 2018/2019 Zmiana wymagań rejestracji oddziałów podstawowych w związku z nauczanymi językami obcymi w niektórych […]

30 sierpnia 2018

Stare SIO. Komunikat dotyczący zmiany w „Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (10 i 30 września 2018)”

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit: „Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, […]

20 sierpnia 2018

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 r.

  Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 3 października 2018 r. minister, który jest […]

20 sierpnia 2018

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2018 r.

  Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 13 września 2018 r. minister, który […]

31 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 lipca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu” Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych zmodernizowanego SIO […]

26 lipca 2018

Nowe SIO. List minister Anny Zalewskiej do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych – komunikat MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym dziś liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, […]

20 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 19 lipca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania” Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania Nauczyciele Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z […]

18 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 lipca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zatrudnienia Rejestracja, modyfikacja, usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć Rejestracja, modyfikacja, usunięcie obowiązków Rejestracja, modyfikacja, usunięcie nieobecności Rejestracja, modyfikacja, usunięcie awansu zawodowego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stażu pedagogicznego Utworzenie listy nauczycieli Utworzenie listy umów Utworzenie listy […]

13 czerwca 2018

Nowe SIO. Przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści: „uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. […]

11 czerwca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 8 czerwca 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze Możliwość rejestracji, modyfikacji, usunięcia informacji o pomieszczeniach w placówce. Z poważaniem, Zespół SIO

11 czerwca 2018

Nowe SIO. Porównanie danych SIO1 i SIO2 wg RSPO – brak danych o uczniach

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, poniżej przekazujemy prośbę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą uzupełniania danych w SIO.   Komunikat MEN: „Informujemy, że w Strefie Dla Zalogowanych (SDZ) https://strefasio.men.gov.pl/login w katalogu Raporty->Raporty SIO1_SIO2, został umieszczony wykaz szkół wg stanu na 30.09.2017 r.: „Szkoły wg numerów RSPO, które wykazały uczniów w SIO1 „stare SIO”, a w […]

28 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 r. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informacje o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole […]

17 maja 2018

Nowe SIO. Wykazywanie danych dotyczących opinii i orzeczeń w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych – komunikat MEN

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przekazują w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, dane dotyczące opinii i orzeczeń, a dokładniej numer […]