Kategoria: Pytania i odpowiedzi

11 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad funkcjonowania szkół i placówek niepublicznych

Czy nauczyciel może wymagać od ucznia włączenia kamery, aby sprawdzić jego obecność na zajęciach? Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły to dyrektor (we […]

9 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi związane ze zmianą rozporządzeń

Które szkoły prowadzą naukę zdalną w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.? Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego prowadzą nauczanie zdalnie. Czy szkoły zawodowe i placówki prowadzące kształcenie zawodowe/ustawiczne są zawieszone od 9 listopada do 29 listopada br.? Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne w całości […]

4 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące organizacji nauki w szkole w warunkach epidemii COVID-19

Czy można zmienić plan lekcji podczas nauki zdalnej? Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo modyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć, ale nie oznacza to zmniejszenia liczby godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla każdej klasy w ramowych planach nauczania. Zmiany te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z […]