Kategoria: Przepisy

29 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. (więcej…)

Załączniki

Obwieszczenie
Data: 2020-01-29, rozmiar: 35 KB
Obwieszczenie
Data: 2020-01-29, rozmiar: 138 KB
Załącznik do obwieszczenia
Data: 2020-01-29, rozmiar: 258 KB
Załącznik do obwieszczenia
Data: 2020-01-29, rozmiar: 846 KB
10 września 2019

NIEAKTUALNE: Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szanowni Państwo,

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie przypomina o terminach zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

 1. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach [Dz. U. 2012, poz. 184 z późn. zm.] („kwalifikacje jednoliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,
 2. rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach [Dz. U. 2017 poz. 860 z późn. zm.] („kwalifikacje dwuliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
 3. rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego [Dz. U. 2019 poz. 991] („kwalifikacje trzyliterowe”) mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 września 2020 r.
19 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Zmiany w szkolnictwie zawodowym – materiały

W załączeniu prezentujemy materiały dotyczące zmian w kształceniu zawodowym.

Załączniki

Kadra kształcenia zawodowego
Data: 2019-04-19, rozmiar: 550 KB
CKE Egzamin zawodowy
Data: 2019-04-19, rozmiar: 321 KB
Odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego
Data: 2019-04-19, rozmiar: 544 KB
Finansowanie szkolnictwa branżowego
Data: 2019-04-19, rozmiar: 474 KB
Akredytacja, doradztwo, kształcenie ustawiczne
Data: 2019-04-19, rozmiar: 351 KB
Kształcenie praktyczne
Data: 2019-04-19, rozmiar: 446 KB
Przekształcanie placówek
Data: 2019-04-19, rozmiar: 453 KB
Uruchamianie placówek prognoza
Data: 2019-04-19, rozmiar: 537 KB
Prognoza zapotrzebowania
Data: 2019-04-19, rozmiar: 1 MB
Zawody, ramowe plany nauczania
Data: 2019-04-19, rozmiar: 615 KB
Zmiany w szkolnictwie
Data: 2019-04-19, rozmiar: 656 KB
RSPO CIE
Data: 2019-04-19, rozmiar: 1 MB
26 marca 2019

NIEAKTUALNE: Arkusz organizacji szkoły – komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Zachodniopomorski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające jeszcze konsultacje w sprawie ramowych planów nauczania, arkusze organizacji szkoły należy opracować na podstawie obowiązującej wykładni prawnej, tj.:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017, poz. 703);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012, poz. 204).

Nową organizację szkoły, w oparciu o nowe rozporządzenie w sprawie planów nauczania należy uwzględnić w arkuszach organizacji szkoły dostarczanych do opiniowania Kuratora Oświaty najpóźniej w sierpniu 2019 roku.

5 grudnia 2018

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RP

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP ustawa.

W czwartek, 29 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą 22 listopada br. przez Sejm RP ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Wprowadzone w ustawie rozwiązania dotyczą przede wszystkim:

 1. organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie;
 2. modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
 3. wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół;
 4. wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców;
 5. umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych;
 6. wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego jako warunku ukończenia szkoły;
 7. możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie;
 8. wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 9. zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia;
 10. zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych;
 11. ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo);
 12. organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
 13. zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Warto podkreślić, że samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji w drodze obwieszczenia i będzie uwzględniała dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej oraz po zasięgnięciu opinii rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji.

Ponadto wprowadzone zostanie nowe kryterium do podziału subwencji polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami i uczniowie technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Staż będzie się odbywał w rzeczywistych warunkach pracy, a w jego trakcie uczeń zrealizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. Szczegóły będzie określać zawierana na piśmie umowa o staż uczniowski. Staż będzie co do zasady odpłatny. Świadczenia wypłacane uczniom przez pracodawców będą wliczane w koszty uzyskania przychodu, a okres stażu będzie zaliczany uczniom do okresu zatrudnienia.

Branżowe szkoły II stopnia  i szkoły policealne będą oferowały kształcenie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, przy czym kształcenie zawodowego w branżowej szkole II stopnia będzie prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Uczeń wybierający kształcenie w szkole policealnej będzie kształcił się w zawodach przypisanych co do zasady do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Aby uczeń osiągnął sukces niezbędny jest dobrze przygotowany nauczyciel zawodu doskonalący systematycznie swój warsztat pracy – dlatego też wprowadza się obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców. W efekcie szkoleń branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży. W ten sposób kwalifikacje nauczycieli zawodu będą regularnie podnoszone, co przełoży się na jakość prowadzonego kształcenia.

Zmiany w szkolnictwie branżowym od roku szkolnego 2019/2020 koncentrują się również na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Egzaminy te z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy. Skuteczność kształcenia zawodowego powinna być mierzona liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne. Wpisany w proponowane zmiany obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego może przyczynić się do wzmocnienia działań podejmowanych przez szkołę, nakierowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Ponadto ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie:

 • możliwości zapewnienia przez gminę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku;
 • zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole podstawowej;
 • obowiązku upowszechnienia przez organ prowadzący szkołę informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów, finansowanych ze środków publicznych;
 • umożliwienia awansu zawodowego nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;
 • łączenia klas w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych oraz łączenia klas w szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.

Zmiany wprowadzone w ustawie z innych obszarów dotyczą m.in.:

 • kwestii związanych z eksperymentem pedagogicznym oraz z funkcjonowaniem szkół eksperymentalnych, określono konieczność sprawowania opieki nad eksperymentem przez właściwą dla zawodu jednostkę naukową;
 • zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe;
 • ujednolicenia sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
 • umożliwienia uczniom szkoły ponadpodstawowej realizującym indywidualny program lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego (w okresie przejściowym) dla absolwentów klas ponadgimnazjalnych;
 • wymogów w zakresie postaci i formy podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego; podręcznik wydawany w postaci papierowej będzie także dostępny w wersji cyfrowej na informatycznym nośniku danych lub w internecie.

Oprócz zmian w ustawie – Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty znowelizowane zostały 44 ustawy. Zmiany w nich dokonywane w większości obejmują konsekwencje wynikające z wprowadzenia do porządku prawnego nowych regulacji dotyczących kształcenia zawodowego. Szczególnie warto zwrócić uwagę na postulowane m.in. przez związki zawodowe zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, dotyczące oceny pracy nauczycieli. Wydłużono okresy dokonywania obowiązkowej oceny pracy nauczyciela z trzech do pięciu lat, a także uchylono przepisy zobowiązujące dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny do ustalenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Sprecyzowano też termin (7 dni roboczych), w jakim dyrektor szkoły ma obowiązek wydania nauczycielowi ubiegającemu się o urlop dla poratowania zdrowia skierowania na badanie lekarskie.

Ponadto ustawa zawiera obszerne przepisy przejściowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań.

Ustawa wchodzi w życie od 1 września 2019 r. (z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 170 pkt 1–9).

Tekst ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002245/O/D20182245.pdf

23 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Szkolnictwo branżowe i techniczne w Polsce

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym w ramach seminarium specjalistycznego dla animatorów polsko-niemieckich wymian w ramach szkolnictwa zawodowego „Praktyki zawodowe uczniów”, które odbyło się 13-15 marca 2018 r. w Brzegu.

Załączniki

Szkolnictwo zawodowe
Data: 2018-11-23, rozmiar: 3 MB