Kategoria: Komunikaty

20 listopada 2018

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”

Państwo Dyrektorzy

szkół  województwa zachodniopomorskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zaprasza Państwa na konferencję „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”, która odbędzie się  29 i 30 listopada 2018 r. w Warszawie w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i salach konferencyjnych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

To największa tego typu konferencja III sektora w Polsce w 2018 roku, która daje możliwość spotkania i wymiany poglądów między wszystkimi organizacjami pozarządowymi. W ramach tego wydarzenia planowane są  panele dyskusyjne z udziałem ponad 350 teoretyków, praktyków, a przede wszystkim pasjonatów społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nich znajdują się takie znamienite postaci, jak m. in.: Gość Honorowy wydarzenia – prof. Piotr Glińskim, wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Leslie Lenkowsky, dyrektor Lilly Family School of Philanthropy, Uniwersytet Indiana (USA),  Carole Couvert, wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej.

Uszczegółowienie informacji i potwierdzenie  obecności poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.konferencjaniw.pl do czwartku 22 listopada br.

13 listopada 2018

Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi – listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców
i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem,
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki

8 listopada 2018

Konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Konkurs adresowany jest do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z  województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest przedstawienie przez młodych artystów tradycji, symboli i atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. (więcej…)

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018-11-08, rozmiar: 16 KB
Załączniki nr 1 i 2
Data: 2018-11-08, rozmiar: 18 KB
6 listopada 2018

Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie zaprasza do udziału w Zachodniopomorskim Kongresie Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 3 grudnia 2018 roku, w Auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zadaniem Kongresu jest poruszenie ważnych problemów dotyczących nauczania matematyki we współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie oraz odpowiedź na pytanie jak matematyki uczyć lepiej i skuteczniej, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (program GeoGebra) i najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, neurobiologii i technik efektywnego uczenia. Celem jest również „obudzenie” środowisk matematycznych tak, by wynik m.in. maturzystów z województwa zachodniopomorskiego uległ zdecydowanej poprawie. W tym momencie wynik maturzystów z województwa zachodniopomorskiego jest najsłabszy w kraju.

Osoby, które będą wykładowcami to czynni praktycy dydaktyki matematyki oraz osoby uznane w środowisku nauczycieli matematyki w Polsce – autorzy książek matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, osoby kreujące szkolenie nauczycieli matematyki w Polsce.

Link do zgłoszeń: https://tiny.pl/g3rl4   

5 listopada 2018

List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

11 listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe – Święto Odzyskania Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska stała się wolnym państwem. (więcej…)

Załączniki

Uroczystości towarzyszące
Data: 2018-11-05, rozmiar: 273 KB
5 listopada 2018

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” – konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego

Już po raz kolejny Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu. W tym celu w 2011 roku ustanowiono Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody”.

W pierwszej połowie listopada zostanie ogłoszona VIII edycja konkursu.

Nagroda upamiętnia postać Jana Rodowicza „Anody” – legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka”, uczestnika akcji pod Arsenałem, kawalera Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a przede wszystkim wspaniałego kolegi. Dzięki temu wyróżnieniu Muzeum Powstania Warszawskiego pielęgnuje pamięć o Powstańcach Warszawskich oraz promuje wartości, którymi kierowali się bohaterowie wydarzeń 1944 roku, walcząc o wolną Polskę.

Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które wykazują się „codziennym heroizmem” – bez względu na trudności i niepowodzenia poświęcają się pracy społecznej, pomagają słabszym, reagują na krzywdę i niesprawiedliwość.

Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach:

  • całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową;
  • aktywność społeczna (na przykład dzieło, inicjatywa) stanowiąca wzór dla młodego pokolenia oraz
  • wyjątkowy czyn (na przykład podjęcie błyskawicznej decyzji ratowania zagrożonego życia ludzkiego).

Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, które angażują się społecznie, m.in. aktywizują lokalne społeczności, przywracają lokalne tradycje przez kultywowanie wiedzy historycznej, rozwój kultury, edukację patriotyczną, wyrównują szanse dzieci i młodzieży z terenów wiejskich bądź osiedli socjalnych, czy też udzielają pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym. W kategorii „Wyjątkowy czyn” organizatorzy czekają na przykłady wspaniałej postawy, odwagi i roztropności.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów mija 16 grudnia 2018 roku.

Osobą koordynującą projekt z ramienia MPW jest pani Martyna Niziurska – Olszaniec (tel. 518 685 827, mail: molszaniec@1944.pl).

Zdjęcia pochodzą z gali rozdania nagród VII edycji konkursu.

5 września 2018

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie pn. „Moja Niepodległa”

Szanowni Państwo
dyrektorzy i nauczyciele szkół
z terenu województwa zachodniopomorskiego,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja Niepodległa”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w  Szczecinie pana Krzysztofa Kowalczyka. (więcej…)

Załączniki

Karta zgłoszenia
Data: 2018-09-05, rozmiar: 35 KB
Materiały edukacyjne
Data: 2018-09-05, rozmiar: 24 KB
Regulamin Konkursu
Data: 2018-09-06, rozmiar: 56 KB
31 sierpnia 2018

Lekcje o tematyce niepodległościowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych,
z terenu województwa zachodniopomorskiego,

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.W związku z tym, w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, zapraszamy wszystkich nauczycieli z terenu woj. zachodniopomorskiego, aby w dniach 11 października – 11 listopada, przeprowadzili lekcje o tematyce niepodległościowej. Umożliwi to młodzieży lepsze zrozumienie doniosłych i przełomowych wydarzeń w dziejach Polski. (więcej…)

Załączniki

25 października 2018

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN