21 lutego 2020

Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne

Podstawa prawna:

–  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575
z późn.zm.);

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1578 z późn.zm.).

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575
z późn.zm.).

Przepisy ww. rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. nie regulują kwestii  dotyczących zatrudniania dodatkowych osób dla uczniów objętych kształceniem specjalnym
z uwagi na określone niepełnosprawności, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Regulacje prawne dotyczące uprawnień  nauczycieli do zajmowania stanowiska nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578 z późn.zm.).

Zgodnie z  § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w przedszkolach, 
szkołach i  ośrodkach wymienionych odpowiednio w ust. 1 pkt 1-9.

 Na podstawie § 7 ust. 1-3 ww. rozporządzenia w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Zadania tych nauczycieli zostały określone
w § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Zgodnie ww. przepisami prawa nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne powinni posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Zatem, zgodnie
z  § 7 ust. 1-3, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, mając kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska, bez konieczności uzupełnienia wykształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Wyjątek stanowią nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne, którym dyrektor powierzy na podstawie § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia w ramach wykonywanych obowiązków prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – z wyjątkiem zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym przypadku bowiem nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Nadmienić należy, że kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych  określone zostały w § 23 ust. 1 rozporządzenia
z dnia 1 sierpnia 2017 r. I tak kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiada osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki lub
  • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Dyrektor, zatrudniając nauczyciela na podstawie ww. przepisów, dokonuje oceny kwalifikacji nauczyciela i podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia go do prowadzenia określonych zajęć.