9 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi związane ze zmianą rozporządzeń

Które szkoły prowadzą naukę zdalną w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.?

Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego prowadzą nauczanie zdalnie.

Czy szkoły zawodowe i placówki prowadzące kształcenie zawodowe/ustawiczne są zawieszone od 9 listopada do 29 listopada br.?

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne w całości pracują w formie zdalnego nauczania. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnia się po zakończeniu ograniczenia.

Czy mogą być organizowane konsultacje dla maturzystów w szkole?

Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu maturalnego. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii

Czy zajęcia praktyczne mogą być prowadzone w szkole ponadpodstawowej?

W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.

Czy uczeń będzie mógł uczyć się stacjonarnie w szkole jeżeli nie ma warunków do nauki w domu?

Uczeń w przypadku braku możliwości realizowania zajęć w domu, może uczyć się stacjonarnie lub zdalnie w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Zgodnie z § 2 ust. 3f rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1870).

Czy młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia w okresie zawieszenia zajęć od 9 listopada do 29 listopada mają obowiązek świadczyć pracę?

Są zwolnieni z tego obowiązku na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Czy w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. mogą być prowadzone praktyki zawodowe?

Tylko zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Czy dyrektor szkoły może skrócić czas trwania lekcji do 30 minut?

Zgodnie z § 1a rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

Czy od 30 listopada 2020 r. można realizować szkolenia dla osób dorosłych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zapisy § 2 ust. 3j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.), wskazuje, że ust. 3h i ust. 3i ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio także do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (czyli kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).
3h:”W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
3i:” Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 3h, mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów”.
Z tego wynika, że kształcenie praktyczne osób dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest możliwe od dnia 30 listopada 2020 r.