4 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące organizacji nauki w szkole w warunkach epidemii COVID-19

Czy można zmienić plan lekcji podczas nauki zdalnej?

Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo modyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć, ale nie oznacza to zmniejszenia liczby godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla każdej klasy w ramowych planach nauczania. Zmiany te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1539).

Czy uczeń będzie mógł uczyć się stacjonarnie w szkole jeżeli nie ma warunków do nauki w domu?

Uczeń w przypadku braku możliwości realizowania zajęć w domu, może uczyć się stacjonarnie lub zdalnie w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Zgodnie z § 2 ust. 3f rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1870).

Czy szkoły zawodowe i placówki prowadzące kształcenie zawodowe/ustawiczne są zawieszone od 24 października do 8 listopada br.?

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne również w całości pracują w formie zdalnego nauczania. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnia się po zakończeniu ograniczenia.

Czy młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia w okresie zawieszenia zajęć od 24 października do 8 listopada mają obowiązek świadczyć pracę?

Są zwolnieni z tego obowiązku na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Czy w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. mogą być prowadzone praktyki zawodowe?

Tylko zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Czy dyrektor szkoły może skrócić czas trwania lekcji do 30 minut?

Zgodnie z § 1a rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

Czy dzieci do lat 16 mogą same chodzić i wracać ze szkoły pomimo obostrzeń?

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia odbywa się wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Czy zmienić organizację nauczania indywidualnego?

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami. Zajęcia te mogą być zorganizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z wnioskiem w tej sprawie muszą zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń. Zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym kontakcie nauczyciela lub nauczycieli z dzieckiem lub uczniem.

Czy młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia w okresie zawieszenia zajęć od 24 października do 8 listopada mają obowiązek świadczyć pracę?

Są zwolnieni z tego obowiązku na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Czy można zrealizować praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego?

Zgodnie z § 4 ust. 1a pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa. Z ww. rozporządzenia wynika, że realizacja praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego podlega ocenianiu. Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób dokonać zapisów w arkuszach ocen. Można zatem na ostatniej stronie arkusza ocen w kolumnie nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka wpisać: we współpracy z…. i podać nazwę pracodawcy. Natomiast w kolumnie nazwa zajęć wpisać: praktyka zawodowa w formie projektu edukacyjnego/ w formie wirtualnego przedsiębiorstwa…

 

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi zagadnieniami na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r