26 marca 2019

NIEAKTUALNE: Wydłużenie terminu naboru wniosków – Interreg Va – Edukacja (III oś priorytetowa)

Z przyjemnością informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego, podjęta została decyzja o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach III Osi priorytetowej. Wnioski będą mogły być składane od 19 marca do 28 maja 2019 r. za pośrednictwem systemu elektronicznego eMS.

Jeżeli interesuje Państwa współpraca polsko-niemiecka i interesują Was kompetencje międzykulturowe, a współpracę transgraniczną rozumiecie jako możliwości rozwoju własnej instytucji, ale również uczących się w niej dzieci, młodzież lub dorosłych, to wykorzystajcie Państwo ten nabór i złóżcie wniosek na dofinansowanie swojego pomysłu.

W ramach alokacji dostępnych będzie 3,34 mln Euro na działania edukacyjne. Poziom dofinansowania wynosi maks. 85% kosztów kwalifikowalnych.

Poszukujemy przede wszystkim polsko-niemieckich projektów, które:

  • inwestują w kształcenie zawodowe lub ogólne, w edukację językową, wczesnodziecięcą lub inną;
  • merytorycznie zostaną zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021 i/lub 2021/2022;
  • zakończą się najpóźniej 30.06.2022.

Na gruncie obowiązującego Programu Współpracy, działania służące poprawie kompetencji językowych poprzez naukę języka sąsiada czy aktywności ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji na transgranicznym rynku pracy przyczyniają się niewątpliwie do poprawy polsko-niemieckich relacji na pograniczu. Należy pamiętać, ze w ramach tej osi priorytetowej oczekiwane będą następujące rezultaty:

  • Większy zakres wspólnej, transgranicznej oferty edukacyjnej na rzecz uczenia się przez całe życie
  • Przyczynianie się do zapewnienia potencjału wykwalifikowanej siły roboczej
  • Likwidacja bariery językowej
  • Poprawa warunków tworzenia i wdrażania wspólnej oferty edukacyjnej poprzez uzupełniające inwestycje na rzecz instytucji edukacyjnych
  • Zwiększenie liczby osób korzystających z instytucji edukacyjnych posiadających polsko – niemiecką ofertę, np. uczniów polsko – niemieckich szkół, osób korzystających z instytucji kształcenia dorosłych

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie naszego Programu Współpracy w Podręczniku dla Wnioskodawców i Beneficjentów. Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentami prezentowanymi 27.02.2019 r. podczas ostatniego szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w obszarze Edukacji.