1 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą

Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Nr projektu: POWR.04.02.00-00-IN05/19.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020.

 Udział w projekcie pozwoli instruktorom zapoznać się z efektywnymi metodami kształcenia zawodowego najpierw na szkoleniu wdrażającym w Warszawie, a następnie praktycznie podczas kompleksowego programu job shadowing w Niemczech – zarówno w innowacyjnym centrum szkoleniowym jak i w przedsiębiorstwie.

 Projekt skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy:

  • posiadają kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodach elektromechanicznych,
  • posiadają staż pracy w branży elektromechanicznej przynajmniej 3lata,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie techniczne
  • przygotują pisemny plan wykorzystania i wdrożenia zdobytej wiedzy w codziennej pracy

 Program obejmuje szkolenia z niemieckimi instruktorami, obserwację ich codziennej pracy, wymianę dobrych praktyk oraz wizytę w przedsiębiorstwie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Koszty związane z realizacją szkolenia i wyjazdu ponosi AHK Polska. Organizator zapewnia opiekę tłumacza i pracownika AHK Polska podczas pobytu w Niemczech.

Dokumenty do pobrania ze strony www.ahk.pl

Terminarz – harmonogram szczegółowy

Terminy

Szczegółowy harmonogram:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych

Szkolenie pt. „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” Job shadowing – obserwacja uczestnicząca w GLW w Velbert w Niemczech
Terminy 2019
do dnia 09.08.2019 Grupa 1 – 05-06.09.2019 Grupa 1 – 23 – 27.09.2019
do dnia 04.10.2019 Grupa 2 – 06-07.11.2019 Grupa 2 – 18 – 22.11.2019
Terminy 2020
do dnia 15.11.2019 Grupa 3 – 05-06.12.2019 Grupa 3 – 13 – 17.01.2020
do dnia 24.01.2020 Grupa 4 – 06-07.02.2020 Grupa 4 – 23 – 27.03.2020
do dnia 03.04.2020 Grupa 5 – 23-24.04.2020 Grupa 5 – 11 – 15.05.2020

Łącznie programem zostanie objętych 25 instruktorów (5 grup). Poszczególne grupy obowiązują odrębne term