10 listopada 2020

Etap rejonowy konkursów przedmiotowych – zasady przeprowadzania w formie zdalnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych –
Przewodniczący Komisji Konkursowych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem w szkołach podstawowych nauczania zdalnego, pozostawiamy do decyzji Dyrektora szkoły – Przewodniczącego Komisji Konkursowej decyzję w sprawie formy przeprowadzania konkursów, zawsze z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i możliwości szkoły, wg warunków podanych poniżej.

Terminy i godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz ogólne zasady regulaminu pozostają bez zmian.

Forma stacjonarna

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec : W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły

Jeśli zatem Przewodniczący Komisji Konkursowej Etapu Rejonowego uzna za możliwe przeprowadzenie konkursów przedmiotowych w formie stacjonarnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z regulaminem konkursów, zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom i członkom komisji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zaleceniami GIS i MEN.

Forma zdalna

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem w szkołach podstawowych nauczania zdalnego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, zgodnie z rozdziałem VIII punkt 7. – 9. Ramowego regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020-2021, wyraża zgodę na przeprowadzenie etapu rejonowego konkursów przedmiotowych w formie zdalnej, z zachowaniem poniższych warunków:

 1. Za przeprowadzenie konkursu w formie zdalnej i przestrzeganie procedur odpowiada dyrektor szkoły – Przewodniczącym Komisji Konkursowej Etapu Rejonowego (zwany dalej Przewodniczącym), który przeprowadza konkurs za pomocą wybranej/go platformy/narzędzia, znanych uczestnikom konkursu i członkom komisji konkursowej, stosowanych w danej szkole.
 2. Warunkiem przystąpienia uczniów do konkursów w trybie zdalnym jest odpowiednie zabezpieczenia sprzętowe, umożliwiające stały nieprzerwany dwukierunkowy przekaz audio-wideo w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikiem a członkami komisji konkursowej, połączenie z Internetem oraz znajomość obsługi narzędzia, za pomocą którego przeprowadzany jest konkurs.
 3. W czasie trwania konkursu uczestnika obowiązuje kategoryczny zakaz porozumiewania się z osobami postronnymi oraz korzystanie z jakichkolwiek pomocy innych niż wskazanych w regulaminie; dopuszczalne są 3 czyste kartki A4 do zapisania odpowiedzi i notowania. Część brudnopisowa nie będzie sprawdzana.
 4. Uczestnik konkursu jest zobowiązany (pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa) do stałego kontaktu audio-wideo z członkami komisji przez cały czas trwania konkursu; przed udostępnieniem testu do pokazania komisji za pomocą kamery swojego miejsca pracy oraz pomieszczenia, w którym nie może być osób postronnych (wyjątek: zgłoszeni uczestnicy niepełnosprawni wymagający odpowiedniego przystosowania warunków – zgodnie z orzeczeniem).
 5. W trakcie trwania konkursu uczeń nie może opuszczać pomieszczenia.
 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, w tym korzystania z niedozwolonych urządzeń telekomunikacyjnych i środków łączności, Komisja Konkursowa przerywa pracę ucznia, co jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.
 7. Po zakończeniu wstępnych czynności organizacyjnych, Przewodniczący ogłasza moment rozpoczęcia konkursu i podaje godzinę jego zakończenia (zgodnie z Rozdziałem V pkt.3, czII-etap rejonowy ppkt 8).
 8. Szkolna Komisja Konkursowa nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie łącza internetowego, braku w dostępie prądu, awarii sprzętu itp. w trakcie konkursu. Tego rodzaju zdarzenia są odnotowywane w protokole, natomiast w wypadku utraty kontaktu wizualnego z komisją konkurs uznaje się za nieważny.
 9. Uczestnik w ciągu 10 minut od upłynięcia czasu zakończenia konkursu zobowiązany jest do przesłania odpowiedzi w sposób uzgodniony z Komisją (e-mailowo/za pośrednictwem wykorzystywanej platformy, ew. zrobienia skanu/zdjęcia) do Szkolnej Komisji Konkursowej. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia konkursu oraz czas wysłania pracy przez uczestnika członkowie komisji wpisują do protokołu (w miejscu: Uwagi i spostrzeżenia).
 10. Komisja Konkursowa niezwłocznie, w dniu konkursu, przenosi odpowiedzi wskazane przez uczestników na oryginalne kuratoryjne karty odpowiedzi do zadań zamkniętych (odebrane wcześniej z właściwej szkoły powiatowej), wypełnia protokół i przesyła go w wersji elektronicznej (Excel) do szkoły powiatowej.
 11. Wypełnione oryginalne karty odpowiedzi wraz z wydrukami zdalnych odpowiedzi uczniów (spakowane osobno) oraz protokołem należy spakować do opisanych kopert (nazwa konkursu, szkoła, liczba oryginalnych kart odpowiedzi). Przewodniczący [upoważniona osoba, kurier] w dostarcza je do szkoły powiatowej do godziny 15.00 w ciągu dwóch dni od przeprowadzonego konkursu – pod rygorem nieprzyjęcia (zgodnie z Rozdziałem V pkt.3, czII-etap rejonowy ppkt 9).

UWAGA:

 • Nie należy zszywać oryginalnych kart odpowiedzi z innymi dokumentami – skutkuje to brakiem odczytania odpowiedzi przez czytnik i uzyskaniem zerowej punktacji.
 • Zarówno oryginalna kuratoryjna karta odpowiedzi jak i przesłane odpowiedzi ucznia muszą być opatrzone właściwym kodem ucznia (nadanym przez szkołę powiatową)

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

Niestawienie się na eliminacje w wyznaczonym terminie (załącznik 17. do Regulaminu) pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów (rozdział II punkt 10 regulaminu).

W pracach komisji konkursowych danego przedmiotu stopnia rejonowego (…) nie mogą brać udziału nauczyciele uczący tego przedmiotu, których uczniowie uczestniczą w eliminacjach.( Rozdział VIII pkt 1.)