27 maja 2024

Zasady Kontaktu z Kuratorium Oświaty w Szczecinie

PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin

 e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

ZASADY KONTAKTU Z KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

Szanowni Państwo,

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa (art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej
i miejscowej (art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej jako k.p.a.

5 października 2021 r., w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 285 z późn. zm.), weszły w życie zmiany w k.p.a.

Zgodnie z art. 63 § 1 ww. ustawy podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia)
wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu
Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne
nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się 
bez rozpoznania”.

W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada pisemności określona w art. 14 k.p.a., który wyraża wprost, iż „sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznympodpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią”.

Mając powyższe na uwadze organy publiczne nie mogą – w świetle k.p.a. – rozpatrywać podania przesłanego zwykłym e-mailem. Zasada ta dotyczy również korespondencji przesłanej w formie skanu na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Wskazane zmiany mają wpływ na prawidłowość prowadzonej korespondencji elektronicznej pomiędzy urzędem i obywatelem. Zmiany te są istotne, ponieważ będą kwalifikować przyjęcie korespondencji jako skutecznie doręczonej, wywierającej skutek zamierzony przez adresata.

Zatem wniesienie podania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), które nie spełnia wymogów określonych w ustawie zostanie pozostawione bez rozpoznania, a w świetle obowiązujących przepisów, e-maile nie wywierają skutków prawnych oraz nie wymagają
od organu wezwań czy zawiadomień skierowanych do ich nadawców.

Pisma, które są wnoszone w formie innej niż papierowa powinny zostać złożone poprzez stronę internetową http://epuap.gov.pl/ lub bezpośrednio poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Skrytka odbiorcza: /tnix8r997x/SkrytkaESP.

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika
na platformie ePUAP.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Reasumując, warunkiem rozpoznania wniesionej korespondencji jest spełnienie łącznie dwóch wymogów, tj.:

  • odpowiednia forma podania i jego podpis w sposób wyrażony powyżej,
  • przesłanie takiej korespondencji na odpowiedni adres urzędu.

Zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46
z późn. zm.), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Pełna informacja na temat składania skarg znajduje się na stronie BIP Kuratorium Oświaty
w Szczecinie, pod adresem:

https://bip.kuratorium.szczecin.pl/artykul/107/663/organizacja-zalatwiania-skarg-i-wnioskow-w-kuratorium-oswiaty-w-szczecinie

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają porad w sprawach wymagających analizy prawnej, za wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane ustawą Prawo oświatowe i jej przepisami wykonawczymi. 

Zagadnienia dotyczące zatrudniania, awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli powinny być rozpatrywane i rozstrzygane w pierwszej kolejności przez dyrektora szkoły bądź organ prowadzący szkołę.