9 września 2022

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – nowe kompetencje dyrektora szkoły

1 września weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wśród istotnych rozwiązań ustawy są nowe kompetencje dyrektora szkoły, przewidziane w art. 4 ust. 4. ustawy.

Tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Nowe kompetencje dyrektora

Dotychczas dyrektor szkoły zobowiązany był zawiadomić sąd rodzinny w każdej sprawie dotyczącej nieletniego. Natomiast od 1 września 2022 roku będzie miał możliwość podjęcia działań wychowawczych we własnym zakresie – bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego lub policji o przejawie demoralizacji lub popełnieniu przez nieletniego na terenie szkoły czynu karalnego lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego).

Decyzja o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły) należy wyłącznie do dyrektora szkoły. Wymagane jest uzyskanie zgody rodziców albo opiekuna nieletniego oraz samego nieletniego na propozycję dyrektora. Jednak brak tej zgody wiąże się z konsekwencjami dla zainteresowanych – sprawę kieruje się do sądu rodzinnego na standardową ścieżkę postępowania. Przepis art. 4 ust. 4 ustawy nie wyłącza zastosowania wobec nieletniego działań przewidzianych w statucie szkoły.