6 lutego 2020

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

6 lutego br., w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

W wydarzeniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów i  Ministra Edukacji Narodowej z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecin i miasta Świnoujście.

Wydarzenie swoimi występami uświetnili: Kinga Chmielewska, która współpracuje z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej oraz Baltic Neopolis Orchestra, Paweł Filipowicz – student II roku studiów, Stypendysta Ministra Kultury oraz Iwona Grysak – zdobywczyni m.in. Złotego Medalu na IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych FINALS.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor I LO pani Ewa Budziach.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymało
20 uczniów i absolwentów szkół z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest formą nagradzania uczniów publicznych szkół dla młodzieży i niepublicznych szkół dla młodzieży (o uprawnieniach szkoły publicznej), uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.

Kryteria wynikają z zapisów art. 90i ustawy o systemie oświaty i premiują wieloletni, systematyczny wysiłek młodzieży; są to:

  • uzyskanie tytułu laureata międzynarodowej olimpiady, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • uzyskanie tytułu laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uzyskanie najwyższych wyników w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
  • uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej, która wynosi 3000,00 zł.

Natomiast stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 188 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca
w danym roku szkolnym i wypłaca się w dwóch ratach: I (do końca listopada) 1200,00 zł i II (do końca kwietnia 2021 roku) w wysokości 1800,00 zł. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.