1 kwietnia 2022

Uniwersytet Szczeciński otworzył Herbarium Stetinense

1 kwietnia br., w Sali Posiedzeń Rady Instytutu  Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się uroczystość otwarcia Herbarium Stetinense w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”. W wydarzeniu uczestniczyła Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Po części oficjalnej kurator odwiedziła pomieszczenia herbarium oraz zaznajomiła się z prezentacją zbiorów.

Szczeciński zielnik

Szczecińskie herbarium stanowi integralny system wiedzy o bioróżnorodności Pomorza Zachodniego w odniesieniu do roślin i grzybów. Składowymi projektu są zielnik Herbarium Stetinense oraz Zachodniopomorski Atlas Rozmieszczenia Roślin i Grzybów (ZARRiG). Gromadzone w nim są kolekcje zielnikowe oraz dane o stanowiskach gatunków roślin, grzybów i porostów. Herbarium jest materiałem wyjściowym dla różnych opracowań, między innymi: taksonomii, fitogeografii, ekologii, oceny zagrożeń gatunków roślin i grzybów Pomorza Zachodniego, w tym również taksonów cennych, rzadkich i zagrożonych wymarciem.

W skład szczecińskiego zielnika wchodzi w sumie ok. 65 000 okazów, w tym ok. 6 000 okazów grzybów i 8 000 porostów. Kuratorem herbarium jest  prof. dr hab. Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wirtualny zielnik

Celem projektu, o którym mowa we wstępnie, jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich (szczecińskiego, gdańskiego i słupskiego). Dzięki realizacji inicjatywy obniżone zostaną koszty dostępu do produktów zielnika oraz poprawi się wgląd do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska.

W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie, co umożliwi wszystkim interesariuszom dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum z dowolnego urządzenia.

Partnerami wirtualnego zielnika są: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański oraz Akademia Pomorska w Słupsku, która jest także Liderem Projektu.

Galeria