27 marca 2020

Szczególne rozwiązania w okresie pandemii

W związku z podjętymi koniecznymi działaniami mającymi przeciwdziałać i zwalczać COVIT-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej dostosowuje dotychczasowe przepisy prawa do warunków funkcjonowania szkół i placówek. Dnia 25 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19 ( Dz. U.2020 r. poz. 530 ).

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności podejmowane przez organy tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów szkół/placówek. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący, powierza pełnienie obowiązków dyrektora jednostki wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. (§ 11h ust.1 ww. rozporządzenia )

Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/placówki ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r. Do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przed dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 11h ust. 3 ww. rozporządzenia ).

W załączniku treść tego rozporządzenia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000530/O/D20200530.pdf