30 lipca 2019

Przedłużenie naboru do czwartej kadencji RDiM

W związku ze zmienionymi w stosunku do lat ubiegłych zasadami dotyczącymi przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Rady Dzieci i Młodzieży i zgłaszanymi w tym zakresie pytaniami, do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że do 20 sierpnia br. należy wysłać poprawione zgłoszenie lub dosłać brakujące informacje na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem: RDiM – czwarta kadencja.

Jednocześnie przypominamy, że w celu kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystarczy przesłać prawidłowo wypełniony i podpisany (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz. Dołączenie CV do formularza zgłoszeniowego nie jest obowiązkowe. W przypadku niedołączania CV i innych załączników, prosimy o wykreślenie z przesyłanego formularza oświadczenia o treści: „Do niniejszego zgłoszenia dołączam moje CV, wraz z załącznikami”.

W przypadku kandydata niepełnoletniego, konieczne jest podpisanie formularza przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.

Na podstawie informacji zawartych w przesłanej przez kandydata aplikacji, zespół analizujący zgłoszenia ustala, które z niżej wymienionych kryteriów spełnia kandydat:

• zaangażowanie w wolontariat,
• zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
• osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach).

Konieczne jest uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata. Do kandydata należy decyzja, jakie informacje o sobie przedstawi i jakie dokumenty załączy do formularza.

Zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w naborze.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-07-30, rozmiar: 84 KB