29 czerwca 2023

Program „Prozdrowotne wakacyjne półkolonie” – drugi nabór

Obecnie wystartował dodatkowy nabór ofert w Programie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”. Ofertę mogą złożyć podmioty, które nie otrzymały dofinansowania oraz podmioty, które nie aplikowały w I turze naboru. Druga tura skierowana jest również do podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu i chcą aplikować o wsparcie kolejnych grup półkolonijnych.

obraz ilustrujący dzieci na wakacjach

O Programie

Program „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – to projekt kompleksowego, zunifikowanego w skali ogólnopolskiej zadania realizowanego dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Program ma na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.

W ramach Programu wsparte zostaną grupy półkolonijne we wszystkich 16 województwach.

Liczebność grup i kwoty dofinansowania

Każda grupa półkolonijna może liczyć maksymalnie 15 osób. Uczestnikami półkolonii realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia. Poniżej przedstawiono minimalne liczebności grup uzależnione od ich charakteru:

a) grupy wymagające szczególnych potrzeb, których wszyscy uczestnicy bezpośredni posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności – minimum 4 osoby,

b) grupy integracyjne, składające się z bezpośrednich uczestników pełnosprawnych i co najmniej jednego uczestnika bezpośredniego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – minimum 6 osób,

c) grupy uczestników pełnosprawnych – minimum 8 osób.

W związku z różną liczebnością grup, Akademicki Związek Sportowy ustala maksymalne kwoty brutto dofinansowania na 1 półkolonię od 2540,00 zł do 4200,00zł

W przypadku dużego zainteresowania w I naborze, Akademicki Związek Sportowy po zakończeniu terminu zgłoszeń może ustalić maksymalny limit grup półkolonijnych, na które może otrzymać dofinansowanie jeden podmiot.

Zasady

Półkolonie dla jednej grupy muszą trwać 5 dni (poniedziałek – piątek) – jedyny wyjątek stanowią półkolonie w terminach 14-18.08.2023 r. oraz 28-31.08.2023 r. (4-dniowe półkolonie). W ramach półkolonii powinny zostać zrealizowane następujące elementy, które zostaną dofinansowane w ramach Programu:

a) Zajęcia sportowe 3h dziennie (w sumie 15h)(w przypadku półkolonii realizowanych w terminach 14-18.08.2023 r. oraz 28-31.08.2023 r. zajęcia sportowe winny trwać 3h 45m dziennie) prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora lub trenera. Zaleca się aby zajęcia obejmowały sporty szczególnie popularne w regionie, w którym odbywają się półkolonie;

b) Warsztaty dietetyczne zgodne z załączonymi wytycznymi Ministra Zdrowia. Warsztaty powinny być prowadzone przez dietetyków lub ekspertów w zakresie żywności i żywienia człowieka. Dopuszcza się prowadzenie zajęć przez studentów dietetyki (po ukończeniu 2 roku studiów) przy wsparciu doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie;

c) Konsultację fizjoterapeuty, w tym przeprowadzenie testu FMS (rekomendowane narzędzie do oceny sprawności funkcjonalnej – instrukcja przeprowadzenia testu FMS znajdzie się na stronie internetowej projektu), oceny wydolności, możliwości ruchowych i poziomu codziennej aktywności fizycznej, a także dobór odpowiednich ćwiczeń usprawniających dla każdego uczestnika półkolonii;

d) Warsztaty psychologiczne (radzenie sobie z emocjami, komunikacja, trening koncentracji, poczucie własnej wartości, elementy diagnozy rozwoju psychofizycznego każdego uczestnika). Warsztaty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów; dopuszcza się prowadzenie ich przez psychologów szkolnych;

e) Dodatkowe atrakcje dla uczestników półkolonii np. wyjścia na pływalnię, wycieczki, wyjścia do instytucji sportowych, kultury i sztuki, itp.

Zakłada się, że podmioty (JST, fundacje, stowarzyszenia), które otrzymają wsparcie w ramach Programu poniosą, ze środków własnych, pozostałe koszty organizacji półkolonii, w tym m.in.:

a) Koszt wynajmu/użyczenia obiektów, w tym obiektów sportowych,

b) Koszty wynagrodzeń kierownika półkolonii, opiekunów i wychowawców,

c) Koszt zapewnienia ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników półkolonii,

d) Pozostały (powyżej kwoty dofinansowania) koszt dodatkowych atrakcji dla uczestników półkolonii,

e) Koszt zapewnienia wyżywienia (co najmniej 2 posiłków dziennie) dla wszystkich uczestników półkolonii.

Dopuszcza się partycypację rodziców w kosztach wskazanych w pkt IV. 14. Nie powinna ona przekraczać jednak kwoty 500 zł na uczestnika półkolonii (weryfikacja na podstawie oświadczenia organizatora).

Dodatkowy nabór wniosków realizowany będzie w formie ciągłej do momentu wykorzystania wszystkich środków dostępnych w programie. Ocena wniosków w dodatkowym naborze prowadzona będzie na bieżąco, po wpłynięciu oferty do systemu. Wyniki publikowane będą co tydzień, w piątki do godziny 23:59. O tym czy dany wniosek zostanie rozpatrzony w danym tygodniu decyduje termin jego wpłynięcia. Wnioski składane w dodatkowym naborze mogą dotyczyć półkolonii, które dopiero się odbędą lub zaczęły się odbywać w tygodniu, w którym zgłaszany jest wniosek. Wnioski nie mogą dotyczyć półkolonii, które już się zakończyły.

Terminy naboru i ogłoszenia wyników

Akademicki Związek Sportowy określa następujące terminy naboru i ogłoszenia wyników wniosków:

a) 5-12.06.2023r. – nabór wniosków I tura,

b) 23.06.2023r. – ogłoszenie wyników,

c) 06-18.08 – dodatkowy nabór wniosków w formie ciągłej (do momentu wykorzystania wszystkich środków dostępnych w programie),

Ocena wniosków w dodatkowym naborze prowadzona będzie na bieżąco, po wpłynięciu oferty do systemu.

Wnioski składane w dodatkowym naborze mogą dotyczyć półkolonii, które dopiero się odbędą lub zaczęły się odbywać w tygodniu, w którym zgłaszany jest wniosek. Wnioski nie mogą dotyczyć  półkolonii, które już się zakończyły.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji w regulaminie na stronie Operatora Programu

Zapoznaj się z informacjami dodatkowymi

Stwórz  wniosek

Strona MSiT dotycząca programu

Masz pytania? Zadzwoń!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl