25 listopada 2019

Podsumowanie trzyletniej działalności Rady Edukacyjnej przy Zachodniopomorskim Kuratorze Oświaty

25 listopada br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się spotkanie podsumowujące trzyletnią działalność Rady Edukacyjnej powołanej przy Zachodniopomorskim Kuratorze Oświaty.

W przedsięwzięciu uczestniczyli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek, a także przedstawiciele wchodzący w skład Rady.

Rada Edukacyjna została powołana w związku z niskimi wynikami egzaminów zewnętrznych osiąganych przez szkoły w województwie zachodniopomorskim, a do jej zadań należy opracowanie strategii podnoszenia jakości kształcenia w województwie zachodniopomorskim.

Celem powołania Rady było także zaangażowanie całego środowiska oświatowego regionu w podjęciu działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, w oparciu o trafną diagnozę problemu w danej szkole, wypracowanie metod naprawczych oraz doskonalenie i motywowanie nauczycieli i dyrektorów szkół.

W skład Rady wchodzą pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przedstawiciele organów prowadzących szkoły (jst), centrów doskonalenia nauczycieli, wyższych uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wiodący dyrektorzy szkół.

Podczas pierwszej części spotkania pracownicy szczecińskiego kuratorium przedstawili efekty pracy Rady Edukacyjnej. Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji pani Iwona Rydzkowska mówiła o wynikach egzaminów zewnętrznych szkół objętych wsparciem w latach 2017-2019. Natomiast Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego pani Urszula Berlińska przedstawiła działania podjęte przez wizytatorów z grupami wsparcia.

W kolejnej części głos zabrali przedstawiciele wybranych instytucji wchodzących w skład Rady Edukacyjnej. Dyrektorzy – liderzy oraz przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznych przedstawili informacje dotyczące udzielonej pomocy szkołom do wsparcia we współpracy z wizytatorami. Następnie przedstawiciele ośrodków doskonalenia zawodowego przedstawili podjęte w ramach Rady działania i ich skuteczność oraz wnioski z dotychczasowej pracy i rekomendacji.

W dalszej części głos oddano przedstawicielom organów prowadzących. Tematem ich wystąpień było przedstawienie zdiagnozowanych problemów, a także pomysłów na ich rozwiązanie i tym samym poprawę wyników edukacyjnych.

Jako ostatni głos zabrali przedstawiciele uczelni wyższych z naszego województwa, którzy mówili o wnioskach i rekomendacjach na przyszłość w oparciu o dotychczasowe obserwacje i doświadczenia.

Spotkanie podsumowujące trzyletnią działalność Rady Edukacyjnej zakończyło się dyskusją, której moderatorem była straszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji pani Katarzyna Parszewska.