14 września 2018

Otwarcie nowej pracowni w Zespole Szkół w Łobzie

13 września br., w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie, odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni przeznaczonej do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie „technik hotelarstwa”.

W wydarzeniu wzięła udział Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Środki na adaptację pomieszczeń na pracownię przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Łobzie, natomiast wyposażenie zakupiono ze środków pozyskanych z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W szkole funkcjonują już doposażone ze środków unijnych i w ramach RPO nowoczesne pracownie informatyczne, gabinety doradztwa zawodowego i warsztaty, szkolny punkt informacji i kariery, a także wyposażony z dotacji celowej z budżetu państwa gabinet profilaktyki zdrowotnej.

Szkoła jest także uczestnikiem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zachodniopomorska Kurator Oświaty odwiedziła również Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łobzie, pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Wyposażenie pracowni ośrodka zostało sfinansowane w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie zajmuje się przede wszystkim udzielaniem specjalistycznej pomocy dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, udzielaniem wsparcia i pomocy  ich rodzicom, jak również  koordynacją działań służących wykorzystaniu dostępnych usług.

W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” planowane i realizowane  są również zadania w zakresie opieki medycznej nad niemowlętami i dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie schorzenia, a także w zakresie środowiskowego wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.