28 listopada 2019

Organizacja zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

W związku ze zbliżającym się okresem organizowania większej liczby zajęć, imprez i wycieczek odbywających się z udziałem uczniów i wychowanków także poza terenem szkoły, uprzejmie przypominam, iż zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

W tym przypadku określenie „zajęcia” należy rozumieć szeroko, przepisy rozporządzenia nie zawężają go bowiem wyłącznie do zajęć dydaktycznych. Opieka powinna odpowiadać wymogom określonym w § 32 ust. 1 tego rozporządzenia, które mówi, że przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

Obowiązujące przepisy nie definiują wprawdzie pojęcia „imprezy szkolnej”, tym niemniej z treści art. 1 pkt 20 ustawy Prawo oświatowe wynika ogólny obowiązek szkoły kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. Jeżeli dana szkoła czy placówka organizuje imprezę dla uczniów/wychowanków w związku z wykonywaniem swoich statutowych zadań, nie może zwolnić się z odpowiedzialności za nich w przypadku, gdy wydarzenie odbywa się poza terenem szkoły czy placówki.

Dyrektor szkoły nie odpowiada za przebieg i bezpieczeństwo imprezy,  jeśli szkoła nie jest organizatorem danego wydarzenia i z jego przygotowaniem oraz przeprowadzeniem nie ma żadnego związku.

Pragnę także przypomnieć, iż zgodnie z art. 99 pkt 2 ww. ustawy w statucie szkoły określa się obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów opracowywane są w danej szkole. Jeśli więc udział w imprezie, której szkoła nie jest organizatorem kolidowałby z terminem zajęć szkolnych, nieobecność taka powinna być wyjaśniona przez ucznia lub jego rodziców. Usprawiedliwienie zawierające informację o przyczynach nieobecności podlega ocenie w kontekście podanych okoliczności, które były powodem absencji ucznia.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza