8 czerwca 2020

Obsługa klienta w Kuratorium Oświaty w Szczecinie/ Customer service at the Board of Education in Szczecin

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – do odwołania –  obsługa klienta odbywać się będzie bez możliwości bezpośredniego, bieżącego kontaktu z pracownikiem naszego Urzędu.

W celu uzyskania informacji czy sprawa koniecznie wymaga osobistego stawiennictwa, a także w celu umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30  z Centralą (nr 91 44 27 500), bądź z konkretnymi pracownikami Kuratorium, których numery telefonów dostępne są dostępne pod tym adresem BIP Kuratorium – wykaz telefonów pracowników KO

Do gmachu Kuratorium Oświaty w Szczecinie mogą wejść wyłącznie osoby, które wcześniej zarezerwowały termin wizyty przez telefon. Należy zgłosić się 10 minut przed umówioną wizytą. Na umówioną wizytę należy przyjść bez osób towarzyszących. Nie dotyczy to sytuacji, w których osoba towarzysząca jest opiekunem, tłumaczem bądź przedstawicielem ustawowym klienta Urzędu.

Osobiste złożenie korespondencji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jest możliwe poprzez wrzucenie jej do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji).

Jednocześnie zachęcamy do składania korespondencji  za pośrednictwem platformy EPUAP.


Due to the need to prevent the spread of SARS-CoV-2 virus – until further notice – customer service will take place without the possibility of direct, ongoing contact with an employee of our office.

In order to gain information whether the case requires personal appearance, as well as to make an appointment, please contact the office during the working hours, i.e. 7.30 – 15.30, with the Head Office (phone no. 91 44 27 500), or with certain employees of the Board, whose phone numbers are availablle at BIP Kuratorium – wykaz telefonów pracowników KO

Only the people who have previously booked an appointment by phone can enter the building of the Board of Education in Szczecin. You should report 10 minutes before the appointment. The appointment should be made without accompanying persons. This does not apply to situations in which the accompanying person is a guardian, translator or legal representative of the Office’s client.

Personal submission of correspondence at the Board of Education in Szczecin is possible by throwing it into a specially prepared urn located at the entrance to the building (without the possibility of confirming the submission of correspondence).

At the same time, we encourage you to submit correspondence via the EPUAP platform.