8 czerwca 2020

Obsługa klienta w Kuratorium Oświaty w Szczecinie/ Customer service at the Board of Education in Szczecin

Szanowni Państwo

W dniu 30  września 2020r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym  –  z dniem 3 października br. – Szczecin został zaliczony do tzw. obszaru żółtego, czyli obszaru na którym obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Mając powyższe na uwadze, w celu minimalizowania ryzyka, od dnia 5 października 2020r. do odwołania, obsługa klienta odbywać się będzie bez możliwości bezpośredniego, bieżącego kontaktu z pracownikiem naszego Urzędu.

W celu uzyskania informacji czy sprawa koniecznie wymaga osobistego stawiennictwa, a także w celu umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30  z Centralą (nr 91 44 27 500), bądź z konkretnymi pracownikami Kuratorium, których numery telefonów dostępne są TUTAJ.

Do gmachu Kuratorium Oświaty w Szczecinie mogą wejść wyłącznie osoby, które wcześniej zarezerwowały termin wizyty przez telefon. Należy zgłosić się 10 minut przed umówioną wizytą. Na umówioną wizytę należy przyjść bez osób towarzyszących. Nie dotyczy to sytuacji, w których osoba towarzysząca jest opiekunem, tłumaczem bądź przedstawicielem ustawowym klienta Urzędu.

Osobiste złożenie korespondencji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jest możliwe poprzez wrzucenie jej do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji).

Jednocześnie zachęcamy do składania korespondencji  za pośrednictwem platformy EPUAP.


Dear ladies and gentelman

On September 30, 2020. Prime Minister Mateusz Morawiecki signed an ordinance amending the ordinance on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the epidemic, in which – on October 3 this year – Szczecin is included in the so-called the yellow zone, i.e. the area with additional restrictions, orders and prohibitions due to the epidemic.

Bearing in mind the above, in order to minimize the risk, from October 5, 2020. until further notice, customer service will take place without the possibility of direct, ongoing contact with an employee of our office.

In order to gain information whether the case requires personal appearance, as well as to make an appointment, please contact the office during the working hours, i.e. 7.30 – 15.30, with the Head Office (phone no. 91 44 27 500), or with certain employees of the Board, whose phone numbers are available HERE.

Only the people who have previously booked an appointment by phone can enter the building of the Board of Education in Szczecin. You should report 10 minutes before the appointment. The appointment should be made without accompanying persons. This does not apply to situations in which the accompanying person is a guardian, translator or legal representative of the Office’s client.

Personal submission of correspondence at the Board of Education in Szczecin is possible by throwing it into a specially prepared urn located at the entrance to the building (without the possibility of confirming the submission of correspondence).

At the same time, we encourage you to submit correspondence via the EPUAP platform.