24 czerwca 2023

Nowy Program! Poznaj polskie ślady w Europie

26 czerwca rusza nabór wniosków do nowego programu  Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj polskie ślady w Europie”, dzięki któremu uczniowie będą mieli możliwość poznania zabytków polskiej kultury i działalności wybitnych Polaków na terenie Europy.

Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie”, jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, przez dofinansowanie zagranicznych wycieczek, dzięki którym uczniowi będą poznawać zabytki polskiej kultury na terenie Europy i odkrywać osiągnięcia naukowe wybitnych Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2023 r. przewidziana jest łączna kwota 5 mln zł.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. Realizacja pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stworzy uczniom warunki do zdobywania nowej wiedzy w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 326 miejsc na mapie Europy tworzonych we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONICA.

Wysokość dofinansowania

Wycieczka powinna być zorganizowana dla przynajmniej 20 uczniów, a wysokość jej dofinansowania to 80% wskazanych kosztów z wyznaczonym progiem maksymalnym w zależności od czasu jej trwania:

 • Trzydniowe, co najmniej dwa punkty edukacyjne – do kwoty 45 tys. zł,
 • Czterodniowe, co najmniej cztery punkty edukacyjne – do kwoty 60 tys. zł,
 • Pięciodniowe, co najmniej sześć punktów edukacyjnych – do kwoty 75 tys. zł.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Wnioskodawca jest obowiązany do powierzenia organizacji wycieczki podmiotowi zewnętrznemu wpisanemu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne.

Przedsięwzięcie nie obejmuje wsparcia szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i szkół prowadzonych przez innych ministrów właściwych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków rusza 26 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO): zakładka Poznaj polskie ślady.

Link do systemu składania wniosków

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku).

Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEiN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego):

 • W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki – w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).
 • W przypadku Wnioskodawcy niebędącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).

Wnioskodawca składa w systemie teleinformatycznym wniosek lub wnioski o dofinansowanie wycieczki, oddzielnie dla każdej ze szkół, w której planuje realizacjęzadania.

Wraz z formularzem ogólnym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:

 1. przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 2. zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
 4. wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 5. wnioskodawca zapewni wkład własny o łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania;
 6. nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST);
 7. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej przedsięwzięcia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl