13 grudnia 2022

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych i doradców zawodowych w ZS nr 4 w Szczecinie

„Zmiany na rynku pracy, wyzwaniem dla nowoczesnego doradztwa zawodowego” to tytuł konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych i doradców zawodowych zorganizowanej 12 grudnia 2022r. przez Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Konferencja

Konferencję oficjalnie rozpoczął p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak wraz z dyrektorem szkoły, Pawłem Masłowskim. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Małgorzata Gucz wraz ze starszym wizytatorem Grzegorzem Szczepanikiem. 

Prelegenci w swoich wystąpieniach omówili podmioty mające wpływ na kształtowanie rynku pracy. Na temat pracy przyszłości jako wyzwania dla doradztwa zawodowego mówiła Małgorzata Bulikowska, kierownik Biura Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Szczecin. Krystyna Balcerzak psycholog i doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie przedstawiła rolę i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych w kształtowaniu nowoczesnego doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe w świetle przepisów prawa omówiła Małgorzata Gucz z kuratorium. Hanna Rojek – główny analityk ds. badań i analiz, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji IBE zaprezentowała kwalifikacje rynkowe będące odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Ponadto, Ewa Chmielewska – pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., podsumowała nowoczesne doradztwo zawodowe oczami pracodawcy.

Po części oficjalnej, dyrektorzy szkół zostali zaproszeni na panel dyskusyjny, poświęcony metodom i sposobom realizacji doradztwa zawodowego obecnie. Doradcy zawodowi natomiast wzięli udział w zajęciach poświęconych
zawodom z branży energetyczno transportowej.

Cel konferencji

Celem konferencji było omówienie realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych z uwzględnieniem potrzeb zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Zespół Szkół nr 4

Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie jest szkołą zawodową współpracującą z wieloma podmiotami i organizacjami. Jest organizatorem doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w ramach corocznej akcji Campus Zawodowy.

Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie, Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie w roku 2016 utworzyły Szczeciński Campus Zawodowy.

W ramach campusu uczniowie ww. szkół biorą udział w projektach związanych z edukacją. Organizowane są wspólne imprezy sportowe np. Campusowy Dzień Sportu, czy też Campusowy Festiwal Piosenki w Języku Obcym. Poszczególne inicjatywy mają na celu integrację młodzieży uczącej się w campusowych szkołach.  Przygotowują one pakiet zajęć z praktycznym wykonaniem. Uczestnicy wykonują ćwiczenia z poszczególnych branż. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych szkolnych laboratoriach zawodowych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Uczeń w ciągu jednego dnia poznaje zasady ekonomii, przygotowuje baner lub ulotkę reklamową, poznaje zasady funkcjonowania odnawialnych źródeł energii, zasady organizacji transportu ładunków i ludzi, zdrowego żywienia i zasady organizacji ruchu turystycznego oraz hotelarstwa. W czasie tych zajęć jest okazja spotkania się z młodzieżą uczącą się w danych szkołach i porozmawiania o tym „jak tu jest?”. Uczestnicy mają też możliwość spotkania się z doradcą zawodowym. 

Doradztwo zawodowe

Nowoczesna szkoła to przestrzeń, w której uczniowie mają możliwość nabywania, rozwijania i doskonalenia kompetencji kluczowych na wszystkich etapach edukacji. Oznacza to między innymi, że w czasie edukacji i wychowania kształtują w szkole nie tylko umiejętności ogólnoprzedmiotowe, lecz także umiejętności osobiste, społeczne i zawodowe.

Budowanie współczesnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej wymaga dużej elastyczności zarówno ze strony uczniów, czyli potencjalnych pracowników, i ich rodziców, jak i przyszłych pracodawców oraz organizacji związanych z rynkiem pracy. Szkoła musi zatem optymalnie dopasowywać swoje działania oraz narzędzia, którymi dysponuje, do bieżących realiów społeczno-gospodarczych.

Obecnie to nie uczniowie i ich rodzice muszą dopasować się do szkolnych programów, lecz programy i ich autorzy powinni dostosować się do młodych ludzi i ich potrzeb rozwojowych w obszarze zawodowym. Poradnictwo zawodowe powinno cechować holistyczne podejście i obejmować różne sfery oddziaływania przy równoczesnym zaangażowaniu całej kadry pedagogicznej szkoły, nie tylko doradcy zawodowego. 

Przyjęło się, że cała odpowiedzialność za doradztwo zawodowe w szkole spoczywa na barkach jednego specjalisty. Tymczasem o sukcesie doradztwa decyduje współpraca całego zespołu kadry pedagogicznej, podejmującego przemyślane, celowe, długofalowe działania. Powinny one wynikać bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów, ich najbliższego środowiska, a następnie trendów na rynku pracy. 
Korelacja tak wielu różnorodnych elementów wymaga zaangażowania oraz znacznego nakładu pracy. Jednak szyte na miarę potrzeb konkretnej szkoły, a nie powielane z krążących w sieci gotowców autorskie programy doradztwa zawodowego przyczyniają się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz bezpośrednio przekładają się na osiągane przez uczniów sukcesy edukacyjne i zawodowe. 

Galeria

Załączniki

Doradztwo zawodowe w świetle przepisów prawa
Data: 2022-12-14, rozmiar: 506 KB
Kwalifikacje rynkowe
Data: 2022-12-14, rozmiar: 2 MB
Nowoczesne Doradztwo
Data: 2022-12-14, rozmiar: 2 MB
Praca Przyszłości
Data: 2022-12-14, rozmiar: 2 MB