19 listopada 2021

Konferencja CKZ i szkół dokształcających młodocianych pracowników

19 listopada br., w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, odbyła się konferencja Centrum Kształcenia Zawodowego i szkół dokształcających młodocianych pracowników województwa zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Kobieta przemawia do mikrofonu.

W konferencji udział wzięły także przedstawicielki Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego – dyrektor Małgorzata Gucz oraz starsza wizytator Jolanta Smagalska.

Cel i przebieg konferencji

Celem konferencji było wypracowanie dobrych praktyk w ramach współpracy CKZ i szkół kształcących młodocianych pracowników. Podczas spotkania, które było pokłosiem konferencji ogólnopolskiej, poruszono różnorodną tematykę. Między innymi mówiono o urlopie macierzyńskim uczennicy wobec praw i obowiązków pracodawcy i dyrektora szkoły. Przedstawiono kalendarz konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz podsumowano Branżową Szkołę II stopnia po pierwszym roku jej funkcjonowania.

Polityka oświatowa państwa wobec kształcenia branżowego

Spotkanie w ZSR w Szczecinie to również wynik realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Jednym z jej kierunków jest wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Zakłada ona współpracę pracodawców ze szkołami.

Zarówno pracodawcom, jak i szkołom zależy na pracownikach wykształconych w konkretnych branżach, gotowych do wyjścia na rynek pracy i dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Współpraca ta ma kluczowe znaczenia dla jakości kształcenia ucznia – pracownika młodocianego,  przejścia ze środowiska edukacji do środowiska pracy oraz funkcjonowania na rynku pracy. Status młodocianego pracownika, nadawany uczniom w momencie podpisania przez nich umowy o praktyczną naukę zawodu w celu przygotowania zawodowego, definiuje ich nie tylko jako uczniów, ale w myśl Kodeksu Pracy, również jako pracowników.