11 stycznia 2019

Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek
województwa zachodniopomorskiego

Mając na uwadze sytuację w przedszkolach i szkołach/placówkach, która wskazuje, że wystąpiła duża absencja chorobowa nauczycieli, przypominam, że rodzice mają prawo posłać swoje dzieci do przedszkoli, szkół/placówek zgodnie z art. 31 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.).

Pamiętając, że celem systemu oświaty jest m.in. zapewnienie utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach i placówkach, o czym mówi art. 1.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.), ustawowym obowiązkiem dyrektora jest zagwarantowanie dzieciom i uczniom bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć. Obowiązki te wynikają zarówno z art. 68.1.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.), art. 7.5-6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.2018.967 z późn. zm.) jak i zapisu §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z póź. zm.).

Z chwilą zaistnienia takiej sytuacji obowiązkiem dyrektora przedszkola, szkoły/placówki, jest zorganizowanie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli i pracowników, tak, aby przedszkole, szkoła/placówka mogła sprawnie funkcjonować i prowadzić zajęcia edukacyjne. 

W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że na zwolnieniach przebywać będzie większa część nauczycieli, uniemożliwiająca prowadzenie zajęć obowiązkowych zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem należy przyjąć takie rozwiązania organizacyjne, które wszystkim dzieciom/uczniom zagwarantują możliwość skorzystania z ich praw w taki sposób, aby zapewnić uczniom opiekę i właściwe wykorzystanie czasu pobytu w przedszkolu, szkole/placówce.

W tym celu należy zwrócić się do organu prowadzącego przedszkole, szkoły/placówki, który  w myśl art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) jest odpowiedzialny za ich działalność, w tym szczególnie zapewnienie warunków działania przedszkoli, szkół/placówek, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz nadzoruje w myśl art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły/placówki oraz bezpieczeństwa pracy pracowników i uczniów.

W przypadku, gdy zajęcia dydaktyczne w przedszkolach i szkołach nie będą odbywać się przez dłuższy czas, przypominam, że powinnością dyrektora jest taka organizacja zajęć i podjęcie działań naprawczych, które pozwolą na pełną realizację programów nauczania uwzględniających podstawy programowe, w celu zapewnienia dzieciom i uczniom zdobycie  odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza