27 czerwca 2019

Dane dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2019 roku

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa zachodniopomorskiego!

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2019 r. znak: DWST WPZN.3513.5.2019.BA (data wpływu do Kuratorium Oświaty w Szczecinie  – 26 czerwca 2019 r.) dotyczącym podziału środków z rezerwy celowej nr 10 „Środki na awans zawodowy nauczycieli” przewidzianej w budżecie państwa na 2019 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie danych dotyczących postępowań awansowych na nauczyciela dyplomowanego w roku 2019 wg załączonej tabeli.

Dane należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub faksem nr 914427508 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2019 r.

Załączniki