12 lutego 2021

Badanie PIRLS w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa zachodniopomorskiego!

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania głównego z cyklu PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study). Będzie to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat przez IEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Osiągnięć Szkolnych w Amsterdamie) i obejmie uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Program ten uznawany jest za miarodajne źródło wiedzy o postępie edukacji na świecie. Jego wskaźniki i założenia wykorzystywane są do określania i monitorowania celów edukacji w krajach rozwiniętych.

II etap badania realizowany będzie w okresie 19 kwietnia – 30 maja 2021 r. w 150 szkołach podstawowych z całej Polski. Szkoły i uczniowie są losowani zgodnie z procedurami międzynarodowymi (w przypadku uczniów wymagana jest zgoda rodziców).
W celu uzyskania reprezentatywnych wyników – dopuszcza się niewielką liczbę odmów, a
przekroczenie tego limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych.

Dlatego prosimy Państwa Dyrektorów wylosowanych szkół o aktywne wsparcie procesu realizacji badania i udzielenie pomocy badającym.

W sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, badanie odbędzie się z zastosowaniem środków ostrożności zaleconych przez GIS.

Wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym (bez identyfikowania uczniów, szkół czy regionów) i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu, realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

Informacje o programie PIRLS znajdują się na stronie Instytutu (www.ibe.edu.pl) oraz IEA (www.iea.nl).

Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.