16 maja 2023

50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Swoje półwiecze obecności na gruncie oświatowym świętowała dziś, 16 maja 2023r., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. Życzymy jedności w tworzeniu rzeczywistości opartej na rozwoju, szacunku i dbałości o dobro drugiego człowieka – młodego człowieka.

50-lecie polickiej Poradni

Jubileuszy nie sposób świętować w samotności, gdyż tylko obecność innych nadaje im należny uroczysty charakter. 50 lat swojego istnienia placówka świętowała przy udziale wielu osób związanych z jej funkcjonowaniem – Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka, Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Burmistrza Polic Władysława Diakuna, Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i pracowników poradni.

Uroczystości rozpoczęły się literacko. Najpierw Maja Czyżewicz z Przedszkola Publicznego w Przylepie – zwyciężczyni tegorocznej Wierszomanii – recytowała wiersz pt. „Czary na Korczaka” autorstwa swojej wychowawczyni – Marty Świeżewskiej. Wiersz został napisany z okazji Jubileuszu i w bardzo trafnych, finezyjnych rymach, uroczo namalował słowami codzienną pracę i działalność poradni. Następnie Natalia Malec z Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach wyrecytowała wiersz pt. „Jubileusz” autorstwa swojej mamy Agnieszki, stanowiący prezent dla poradni.

Nad całością czuwała dyrektor Poradni w Policach Monika Piątkowska.

Mamy nadzieję, że podejmowanie takiego wszechstronnego, a jednocześnie integrującego spojrzenia na problemy dzieci i młodzieży potrzebujących profesjonalnej pomocy i wsparcia, będzie dla Pracowników Poradni radością i źródłem ogromnej satysfakcji.

Rola Poradni

2 września 1972 r. powołano do życia Powiatową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Policach, która obejmowała ówczesny powiat szczeciński i miasto Police. W roku 1993 nazwę zmieniono na obecną.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania poradni a także małym dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do placówek oświatowych ale mieszkają na terenie powiatu polickiego.

Zatrudnia pedagogów, psychologów, terapeutów rodzinnych, logopedów, doradcę zawodowego, lekarza, terapeutów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Współpracuje z lekarzem rodzinnym, psychiatrą, neurologiem i ortopedą.

Do zadań poradni należy:

  • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
  • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin,
  • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
  • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
  • i inne.

Galeria