2 października 2019

Ubezpieczenie w szkole

Uprzejmie przypominamy, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późn. zm.) nie upoważnia dyrektora szkoły do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Decyzja dotycząca ubezpieczenia należy do rozstrzygnięcia przez rodziców, natomiast żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń jest niedopuszczalną praktyką.

Szczegółowy komunikat znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.