3 listopada 2023

TALIS 2024 – Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki – Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji czwartej edycji Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się – TALIS 2024 (Teaching and Learning International Survey) prowadzonego przez Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

TALIS

TALIS jest największym międzynarodowym projektem badawczym poświęconym organizacji, warunkom i sposobom pracy nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół. W badaniu pozyskiwane są opinie i informacje o postawach nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczące nauczania i uczenia się. W TALIS 2024 uczestniczą 54 kraje. W Polsce badanie realizowane jest w szkołach podstawowych. Przystępują do niego wylosowane szkoły, a w nich dyrektorzy oraz wylosowani nauczyciele klas V-VIII.

Badania – terminy

Międzynarodowe konsorcjum badania wylosowało reprezentatywną próbę 280 placówek ze wszystkich województw kraju. Badanie odbędzie się w marcu i kwietniu 2024 r. W tym okresie dyrektorzy wylosowanych szkół oraz wylosowani nauczyciele będą zaproszeni do wypełnienia ankiet on-line. Badanie nie obciąża logistycznie szkoty i nie zakłóca procesu dydaktycznego. Instytut Badan Edukacyjnych rozpoczyna współpracę z wylosowanymi szkołami w listopadzie br.

Badanie TALIS prowadzone jest w zgodzie ze wszystkimi międzynarodowymi procedurami badawczymi, przestrzegane są przepisy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Zebrane dane są poufne, wyniki są zanonimizowane. Udział jest dobrowolny, ale tylko uczestnictwo wszystkich wylosowanych szkół gwarantuje wiarygodność i reprezentatywność wyników badania.

Więcej informacji

Informacje o badaniu dostępne są na stronie www.talis.ibe.edu.pl. W razie pytań można kontaktować się z zespołem TALIS 2024 w IBE, e – mail: talis2024@ibe.edu.pl.