23 kwietnia 2020

Sposób organizowania uroczystości związanych z wręczaniem świadectw szkolnych uczniom

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa zachodniopomorskiego!

Mając na uwadze zbliżający się termin (dzień) zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, iż ze względu na obowiązujący nadal zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń oraz imprez, nie należy przygotowywać tradycyjnych, uroczystych apeli czy spotkań uczniów i nauczycieli związanych z odbiorem świadectw szkolnych.

Szkoły, tak jak dotychczas, wystawiają świadectwa uczniom i absolwentom. Z przepisów prawa nie wynika konieczność odebrania świadectwa w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych, mogą być odebrane w innym, późniejszym terminie.  Zapewnienie bezpiecznego odbioru świadectw tj. w taki sposób by nie doszło do spotkania wielu uczniów w tym samym czasie i w tym samym miejscu, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może np. przygotować specjalny harmonogram, ustalając indywidualne, umówione terminy odbioru świadectwa osobiście przez ucznia w sekretariacie szkoły lub – w szczególnych przypadkach – rozważyć zeskanowanie świadectwa i przesłanie go w formie elektronicznej uczniowi. O poczynionych ustaleniach dyrektor powinien poinformować uczniów i ich rodziców w sposób przyjęty w szkole.