20 maja 2022

Projekt grantowy dotyczący edukacji włączającej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił konkurs wniosków grantowych skierowanych do organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej. Od 20 maja rusza druga runda naboru, która potrwa do 2 czerwca. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w każdym województwie.

Cel projektu grantowego

Realizowany projekt grantowy w istotny sposób wiąże się z zadaniami poradni oraz zmianami projektowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w systemie oświaty, ponieważ jego celem jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Zadania Grantobiorców

Do zadań przyszłych Grantobiorców będzie należało w szczególności:

  1. Skierowanie 4 psychologów z poradni koordynującej na szkolenie do ORE, przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz zagwarantowanie udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym; obszar tematyczny szkoleń będzie dotyczył oceny funkcjonalnej, w tym wykorzystania nowopowstałych narzędzi diagnostycznych dotyczących trzech obszarów: poznawczego, emocjonalno-społecznego i osobowościowego.
  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa dla pracowników ppp na terenie swojego województwa dla 90 osób (w podziale na grupy) – będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń.
  3. Opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
    w tym wynikających z niepełnosprawności (z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej).
  4. Przeprowadzenie, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych (tym z wykorzystaniem materiałów postdiagnostycznych stanowiących załącznik do pakietów narzędzi) – wdrożenie w praktyce przyjętych rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 uczniów.

Dokładne informacje nt. projektu grantowego znajdują się na stronie internetowej ORE.

Spotkanie informacyjne

Aby ułatwić pozyskanie szczegółowych informacji związanych z prowadzonym przez ORE konkursem grantowym, zapraszamy na spotkanie informacyjne (na platformie Zoom), które odbędzie się 24 maja br., o godzinie 10.00. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

Link do spotkania zostanie wysłany 23 maja br.