1 kwietnia 2020

Problemy wynikające z realizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy  szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

W związku z ze zgłaszaniem przez prowadzących instytucjonalne piecze zastępcze oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej problemów z realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 zaleca się, aby w przypadku uczniów, którzy są wychowankami tych form, uwzględniali Państwo w zakresie tzw. zdalnego nauczania, możliwości tych instytucji.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.