8 czerwca 2018

Ostrzeżenie przed dopalaczami

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
z województwa zachodniopomorskiego

W związku z sytuacją zatrucia się kilkunastu osób w naszym województwie substancjami psychoaktywnymi zwracamy uwagę na potrzebę ponownego ostrzeżenia młodzieży przed zażywaniem tzw. dopalaczy, które są śmiertelnie niebezpieczne

Szczególnie ważne jest przypomnienie młodzieży i ich rodzicom informacji na temat niebezpiecznych skutków zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych,  w okresie poprzedzającym wakacje, które sprzyjają podejmowaniu zachowań ryzykownych.

Więcej informacji na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego:
OSTRZEŻENIE przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia!

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie  z zapisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która powinna  być wykonywana tak, jak tego wymaga jego  dobro i interes społeczny. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Równocześnie zapisy ustawy Prawo oświatowe w art. 1 zobowiązują dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli do wspomagania przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny.