16 listopada 2020

Opieka zdrowotna uczniów w czasie pandemii

Szanowni Państwo

Dyrektorzy  szkół i placówek

województwa zachodniopomorskiego

 

Do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały o niewłaściwych zachowaniach dyrektorów szkół, które utrudniają realizację prawa do edukacji i opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii.

   1. Brak możliwości leczenia uczniów w gabinetach szkolnych z powodu ograniczonej możliwości wchodzenia rodziców na teren szkoły

Należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), profilaktyczna opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Dotyczy to badania oraz oceny stanu zdrowia jamy ustnej. Natomiast w przypadku potrzeby podjęcia ingerencji w jamie ustnej dziecka (leczenia) należy przekazać rodzicowi informację o stanie zdrowia, proponowanych działaniach, możliwych następstwach ich zastosowania albo zaniechania oraz uzyskać jego zgodę. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Mając powyższe na uwadze, w szczególności fakt, że zgoda rodzica musi dotyczyć konkretnego zabiegu i być poprzedzona przekazaniem kompletnej informacji w tym zakresie, wymagana jest obecność rodzica razem z dzieckiem podczas udzielania tych świadczeń.

W związku z powyższym zapewnienie uczniom realnej możliwości korzystania z opieki stomatologicznej w szkole wymaga uwzględnienia ww. okoliczności w wewnętrznych procedurach funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaiow-swiadczen – pkt I stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów. Zalecenia zostały opracowane przez konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych oraz uzgodnione z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych.

  1. Żądanie od rodziców dzieci i uczniów zaświadczeń lekarskich w związku z obecną sytuacja epidemiologiczną

Wymaganie przez dyrektorów przedszkoli i szkół zaświadczeń, które majq potwierdzać, że występujące u dziecka objawy takie jak: kaszel, katar, duszność są wynikiem np. alergii, a nie zakażenia wirusem SARSCOV-2 nie ma podstaw prawnych. Takie działanie skutkuje masowym zgłaszaniem się pacjentów do poradni specjalistycznych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania przedmiotowego zaświadczenia. Wydawanie tego typu zaświadczeń w trakcie dodatkowych wizyt (wyznaczonych poza podstawowym planem leczenia) przekłada się bezpośrednio na wydłużenie kolejek do tychże specjalistów.

Odrębną kwestią pozostaje zasadność żądania zaświadczeń o stanie zdrowia dzieci przez placówki oświatowe. Podstawą do żądania przedstawiania takich zaświadczeń jest posiadanie przez szkoły prawa do przetwarzania danych osobowych, szczególnie wrażliwych, w rozumieniu RODO, tzn. dotyczących stanu zdrowia dzieci.

W opinii Ministerstwa Zdrowia nie ma podstaw prawnych do żądania przez szkołę tego typu zaświadczeń, gdyż nie jest to instytucja upoważniona do gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie zdrowia uczniów (poza przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – Dz.U. z 2020 r. poz. 910) i nie powinna w ten sposób warunkować dopuszczenia dziecka do zajęć stacjonarnych. Poza tym powstaje wątpliwość, czy jeśli szkoły będą gromadziły takie zaświadczenia to będą to dokumentacja medyczna i powstaje wówczas problem jakie zasady należałoby stosować do podmiotów innych niż lecznicze, które taką dokumentację gromadzą.