10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki narkomanii do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci
i młodzieży z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji
i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy praz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii. Sygnatariusze Porozumienia przygotowali materiał informacyjno-edukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej. Obejmuje on:

  • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy
    z Policja i Państwową Inspekcja Sanitarną, jako ważnych partnerów w profilaktyce narkomanii;
  • Informację na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki, przygotowaną na podstawie opracowania: „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”;
  • Harmonogram działań w 2020 roku do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne powołają koordynatorów odpowiedzialnych za organizację współpracy ze szkołami w zakresie edukacji zdrowotnej.

 

W załączeniu:

  • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy z Policją i GIS w profilaktyce narkomanii.
  • Załącznik do wytycznych MEN do współpracy szkoły z Policją i GIS w profilaktyce narkomanii.
  • Załącznik do pisma dla kuratorów oświaty Harmonogram działań na 2020.

 

Załączniki